Αρ. Απόφασης: 285/2021

Ημερομηνία: 14/09/2021 

Θέμα: 
2 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 0,2MWp

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Aristoklia Solar Ltd (HE 218691), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,099MWp, στο Φ/Σχ. 37/21, τεμάχιο 162, στην Κακοπετρία της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
    2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Renewable Solarviking Ltd (ΗΕ 400284), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στο Φ/Σχ. 35/62, τεμάχιο 155, στη Θρινιά της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.