Αρ. Απόφασης: 282/2021

Ημερομηνία: 10/09/2021 

Θέμα: 
Απόρριψη 3586 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και του κανονισμού 4(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, και αφού διαπίστωσαν ότι δεν υφίσταται αντικείμενο για την εξέταση της αίτησης καθότι ο αδειούχος με επιστολή τού απέσυρε την αίτηση, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 3586 αίτηση της εταιρείας Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370) για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα,  συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 49/42, τεμάχια 76, 98 και 99, στην Ορά της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370) και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.