Αρ. Απόφασης: 281/2021

Ημερομηνία: 10/09/2021 

Θέμα: 
Απόρριψη 3583 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και του κανονισμού 4(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, και αφού διαπίστωσαν ότι δεν υφίσταται αντικείμενο για την εξέταση της αίτησης καθότι ο αδειούχος με επιστολή τού απέσυρε την αίτηση, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 3583 αίτηση της εταιρείας Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370) για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα,  συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,01MWp, στο Φ/Σχ. 39/18, τεμάχιο 188, στα Καμπία της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370) και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.