Αρ. Απόφασης: 028/2023

Ημερομηνία: 03/02/2023

Θέμα: 
1 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής 0,09MW

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) και 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Ε2864-2020 Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας της εταιρείας Invar Energy Investment Ltd (ΗΕ 320822) για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα,  εγκατεστημένης ισχύος 0,05544MWp, στο Φ/Σχ. 40/54Ε1, τμήμα 7, τεμάχιο 259, στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Invar Energy Investment Ltd (ΗΕ 320822), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,08856MWp, στο Φ/Σχ. 40/54Ε1, τμήμα 7, τεμάχιο 259, στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.