Αρ. Απόφασης: 28/2022

Ημερομηνία: 08/02/2022

Θέμα: 
Πιστοποίηση του ΔΣΜΚ με Βάση τις Πρόνοιες του Άρθρου 80 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021)
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022 υπ’ αριθμόν 8/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ: 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα Αρ. 839/2021 του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2021. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), και δη το Άρθρο 80.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και αφού εξέτασαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν την απαίτηση για πιστοποίηση του ΔΣΜΚ στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να καλέσουν τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (εφεξής ΔΣΜΚ) όπως προβεί άμεσα στη λήψη υπηρεσιών από ανεξάρτητο και εξειδικευμένο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για σκοπούς πιστοποίησης της συμμόρφωσης του ΔΣΜΚ από τη ΡΑΕΚ όσων προβλέπονται στο άρθρο 80(1)(α) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), η οποία θα προκύπτει από διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.
  Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
  1. Ο ΔΣΜΚ δεν δύναται να ενασχολείται με την παραγωγή, τη διανομή ή την παροχή ηλεκτρισμού.
  2. Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (εφεξής ΙΣΜ) δεν δύναται να κατευθύνει ή να δίδει οδηγίες στον ΔΣΜΚ σε σχέση με οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες που παρέχονται στον ΔΣΜΚ.
  3. Εγκεκριμένο από τη ΡΑΕΚ, Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς που συντάσσεται μεταξύ ΔΣΜΚ και ΙΣΜ.
  4. Οποιαδήποτε αρχή ή οργανισμός ή εταιρεία ή νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο εκτελεί οποιεσδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγωγής ή της προμήθειας δεν δικαιούται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ΔΣΜΚ.
  5. Ο ΔΣΜΚ διά του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ ή του προσωπικού του ΔΣΜΚ ή φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που παρέχει συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες στον ΔΣΜΚ, δεν δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή να μετέχει σε εποπτικό ή διοικητικό συμβούλιο αρχής ή οργανισμού ή εταιρείας ή νομικού προσώπου που εκτελεί οποιεσδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγωγής ή της προμήθειας.
  6. Ο ΔΣΜΚ δεν συμμετέχει σε εταιρικές δομές της ολοκληρωμένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για την καθημερινή λειτουργία της παραγωγής, της διανομής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
  7. Αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζει ο ΔΣΜΚ ώστε να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα του ΔΣΜΚ ενεργούν με ανεξαρτησία.
  8. Ο ΔΣΜΚ διαθέτει αποτελεσματικές εξουσίες λήψης των σχετικών αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς.
  9. Εγκεκριμένο από τη ΡΑΕΚ, Πρόγραμμα Συμμόρφωσης που ετοιμάζει ο ΔΣΜΚ. 
  10. Αξιολόγηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τη ΡΑΕΚ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του ΔΣΜΚ όπου λαμβάνονται και καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων του, ώστε να διασφαλίζεται η αμερόληπτη συμπεριφορά του προσωπικού του.
  11. Το προσωπικό και οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του ΔΣΜΚ στεγάζονται σε ακίνητη περιουσία, ενοικιαζόμενη ή υπό την ιδιοκτησία του ΔΣΜΚ, η οποία διασφαλίζεται ότι είναι φυσικά διαχωρισμένη από τις εγκαταστάσεις οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου που ασκεί τις δραστηριότητες της παραγωγής ή της προμήθειας. 
  12. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο ΔΣΜΚ δεν προβαίνει σε δυσμενείς διακρίσεις μεταξύ προσώπων ή κατηγοριών προσώπων ή μεταξύ χρηστών του συστήματος ή κατηγοριών χρηστών του συστήματος, και ειδικότερα προς όφελος θυγατρικών εταιρειών, συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει.
  13. Ο ΔΣΜΚ δεν ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί επιχειρήσεως που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγωγής ή της προμήθειας, ούτε ο Εκτελεστικός Διευθυντής ΔΣΜΚ ή το προσωπικό του ΔΣΜΚ συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ και του Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ή δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις του ΔΣΜΚ, είναι μέλος ή παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εποπτικό συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο ή σε όργανο που εκπροσωπεί νόμιμα επιχείρηση, που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας.
  14. Διασφάλιση αμεροληψίας του ΔΣΜΚ και του προσωπικού του από οποιαδήποτε ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας.
  15. Διασφάλιση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας τόσο του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ όσο και του προσωπικού του ΔΣΜΚ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι ο ΔΣΜΚ δεν ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο επί επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγωγής ή της προμήθειας. 
  16. Το προσωπικό του ΔΣΜΚ δεν έχει κανένα συμφέρον ούτε λαμβάνει οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε μέρος της ολοκληρωμένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας πέραν του ΔΣΜΚ. Η αμοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων του ΔΣΜΚ.
  17. Ο ΔΣΜΚ διασφαλίζει ότι διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για την ομαλή και αποτελεσματική διενέργεια της δραστηριότητας του ΔΣΜΚ και για την ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού, ασφαλούς και οικονομικού συστήματος μεταφοράς.
  18. Ο ΔΣΜΚ δεν έχει άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, ούτε λαμβάνει οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιαδήποτε ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ή με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε επιχειρήσεις προμήθειας ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
  19. Κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται με την παραγωγή ή την προμήθεια δεν ορίζει άμεσα ή έμμεσα τη συμπεριφορά του ΔΣΜΚ σε σχέση με τις καθημερινές δραστηριότητες του και τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς ή σε σχέση με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς. 
  20. Ο ΔΣΜΚ εφαρμόζει επί ίσοις όροις όλες τις διαδικασίες ούτως ώστε να μην προβαίνει σε διακρίσεις κατά διαφορετικών ατόμων ή φορέων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό στην παραγωγή ή προμήθεια ηλεκτρισμού. 
  21. Ο ΔΣΜΚ διατηρεί λεπτομερή αρχεία όλων των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων του με οποιαδήποτε πρόσωπα και τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕΚ  κατόπιν αιτήσεως.
  22. Ο ΔΣΜΚ διατηρεί λεπτομερή αρχεία σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, όπως επίσης και ιστορικό οικονομικών συναλλαγών για την απόκτηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.
  23. Ο ΔΣΜΚ διατηρεί λεπτομερή οικονομικά στοιχεία σχετικά με την διάθεση/χρήση των πόρων του.
  24. Ο ΔΣΜΚ δεν δημιουργεί σύγχυση, με την ταυτότητα, τις ανακοινώσεις, τα σήματα και τις εγκαταστάσεις του όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της ολοκληρωμένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας ή μέρους αυτής.
  25. Ο ΔΣΜΚ δεν μοιράζεται συστήματα πληροφορικής ή εξοπλισμό, χώρους και συστήματα ασφαλείας για την πρόσβαση με κανένα τμήμα της ολοκληρωμένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας ούτε χρησιμοποιεί τους ίδιους συμβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για συστήματα πληροφορικής ή εξοπλισμό και συστήματα ασφαλείας. 
  26. Ο ΔΣΜΚ υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ όλες τις πιθανές εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες με την ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας.
  27. Το προσωπικό του ΔΣΜΚ δεν έχει άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε άλλο μέρος της ολοκληρωμένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας. 
 2. Ο ΔΣΜΚ να υποβάλει εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών χρονοδιάγραμμα εργασιών όπως επίσης και την ημερομηνία υποβολής στη ΡΑΕΚ βεβαίωση για τη συμμόρφωσή του για σκοπούς πιστοποίησης από τη ΡΑΕΚ όπως προβλέπονται στο άρθρο 80(1)(α).
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.