Αρ. Απόφασης: 28/2020
 
Ημερομηνία: 28 Ιανουαρίου 2020
 
Θέμα: Χρεώσεις Επικουρικών Υπηρεσιών, Χρήσης Δικτύου και άλλων Υπηρεσιών για Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση κάτω από Καθεστώς Στήριξης


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 7/2020, τέθηκε ενώπιον της ΡΑΕΚ το πιο κάτω έγγραφο: 
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 18/11/2019. 
Τέθηκε επίσης ενώπιον της ΡΑΕΚ σχετική αλληλογραφία όπως πιο κάτω:
 • Τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 Ν.122(Ι)/2003, 
 • Τον Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο N.112(I)/2013,
 • Την Οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (η «Οδηγία») σύμφωνα με την οποία:
  • οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μεροληπτικό ή δυσανάλογο φόρτο και κόστος ούτε αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις, 
  • θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά των αυτοκαταναλωτών στην επίτευξη του στόχου για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και το κόστος και τα οφέλη που επιφέρουν στο ευρύτερο ενεργειακό σύστημα,
  • τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει γενικά να χρεώνουν για ενέργεια που παράγεται και καταναλώνεται μέσα στον ίδιο χώρο από αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
  • τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν αμερόληπτες και αναλογικές επιβαρύνσεις στην εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια αν είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του ηλεκτρικού συστήματος, να περιοριστεί η στήριξη στο αντικειμενικώς αναγκαίο και να αξιοποιηθούν τα οικεία καθεστώτα στήριξης. 
  • τα κράτη μέλη θα πρέπει κατά κανόνα να μη χρεώνουν για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και καταναλώνεται από επιμέρους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσα στον ίδιο χώρο. Ωστόσο, για να μην θιγεί η οικονομική σταθερότητα των καθεστώτων στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το κίνητρο αυτό θα μπορούσε να περιορίζεται σε μικρές εγκαταστάσεις δυναμικού μέχρι 30 kW.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν επιβαρύνσεις σε αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την ηλεκτρική ενέργεια που αυτοκαταναλώνεται, εφόσον τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα καθεστώτα στήριξής τους αποδοτικά και εφαρμόζουν μη διακριτική και αποτελεσματική πρόσβαση στα καθεστώτα αυτά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χορηγήσουν μερική απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις ή τις εισφορές ή συνδυασμό απαλλαγών, καθώς και στήριξη, μέχρι το επίπεδο που απαιτεί η οικονομική βιωσιμότητα τέτοιων έργων.
  • Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν αμερόληπτες και αναλογικές χρεώσεις και τέλη σε αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε σχέση με την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική τους ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η οποία παραμένει στις εγκαταστάσεις τους, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
   1. εάν η αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές λαμβάνει αποτελεσματική στήριξη, μόνο εφόσον δεν υπονομεύονται η οικονομική βιωσιμότητα του έργου και ο χαρακτήρας κινήτρου αυτής της στήριξης· 
   2. από 1ης Δεκεμβρίου 2026, εάν το συνολικό μερίδιο των εγκαταστάσεων αυτοκατανάλωσης υπερβαίνει το 8 % της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας ενός κράτους μέλους, και αν αποδειχθεί από ανάλυση κόστους- οφέλους από την εθνική ρυθμιστική αρχή του εν λόγω κράτους μέσω ανοικτής, διαφανούς και συμμετοχικής διαδικασίας, ότι η παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) είτε προκαλεί σημαντικά δυσανάλογη επιβάρυνση στη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του ηλεκτρικού συστήματος ή δημιουργεί κίνητρο που υπερβαίνει το αντικειμενικά απαραίτητο για την επίτευξη οικονομικώς συμφέρουσας ανάπτυξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ότι αυτή η επιβάρυνση ή το κίνητρο δεν είναι δυνατό να ελαχιστοποιηθεί μέσω άλλων εύλογων δράσεων ή 
   3. εάν η αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές παράγεται σε εγκαταστάσεις με δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής που υπερβαίνει τα 30 kW.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 908/2013 ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, με την οποία αποφασίστηκε η εφαρμογή Σχεδίου σχετικά με τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της εισαγόμενης από το Δίκτυο με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα (Net Metering) που είναι εγκατεστημένα σε οικίες ή στα τεμάχια γης που ευρίσκονται οι οικίες κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και αποφασίστηκε η επιβολή μεταξύ άλλων χρεώσεων επί της εκτιμώμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με τη χρήση δικτύου, τις επικουρικές υπηρεσίες, τον ετεροχρονισμό, τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 909/2013, ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2013, με την οποία αποφασίστηκε η επιβολή χρεώσεων σχετικά με τη χρήση δικτύου, τις επικουρικές υπηρεσίες, τον ετεροχρονισμό μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για την εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering),
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 913/2013 ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2013, με την οποία αποφασίστηκε η εφαρμογή Σχεδίου σχετικά με Αυτοπαραγωγή από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και που είναι εγκατεστημένες στις οικοδομές ή στα τεμάχια γης που ευρίσκονται οι οικοδομές εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών και η λήψη αιτήσεων κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και επιπρόσθετα αποφασίστηκε η επιβολή μεταξύ άλλων χρεώσεων επί της κατανάλωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με  τα σταθερά έξοδα παραγωγής και δικτύου, τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ και τις επικουρικές υπηρεσίες,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 919/2013, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2013, με την οποία αποφασίστηκε η επιβολή χρεώσεων σχετικά με τη χρήση δικτύου, τις επικουρικές υπηρεσίες και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για την εφαρμογή του συστήματος Αυτοπαραγωγής με χρήση ΦΒ Συστημάτων σε βιομηχανικές και/ή εμπορικές εγκαταστάσεις,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1527/2016, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2016, με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση 919/2013, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2013 και αποφασίστηκε ότι ο Αυτοπαραγωγός με Χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος δεν θα χρεώνεται από τον Προμηθευτή του, στον μηνιαίο λογαριασμό του, ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα (kWh) που εγχέεται στο δίκτυο από το εν λόγω Σύστημα του Αυτοπαραγωγού, 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 124/2018 «Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου, Επικουρικών Υπηρεσιών και Άλλων Υπηρεσιών που θα Επιβάλλονται για την Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing), Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και/ή Βιομάζας σε Βιομηχανικές και/ή Εμπορικές Εγκαταστάσεις που Λειτουργούν στα Πλαίσια των Καθεστώτων Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018» με την οποία αποφασίστηκαν οι χρεώσεις για τα Σχέδια Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net-Metering), Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing),
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 180/2018 «Αναθεώρηση Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, Επικουρικών Υπηρεσιών και Άλλων Υπηρεσιών που θα Επιβάλλονται για την Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing), Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και/ή Βιομάζας σε Οικιακές, και/ή Βιομηχανικές και/ή Εμπορικές Εγκαταστάσεις Αναλόγως, που Λειτουργούν στα Πλαίσια των Καθεστώτων Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού» ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2018 με την οποία αναθεωρήθηκαν οι πιο πάνω χρεώσεις για τα έτη 2017 και 2018,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 16/2019 «Αναθεώρηση Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, Επικουρικών Υπηρεσιών και Άλλων Υπηρεσιών που θα Επιβάλλονται για την Εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing), Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) με Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και/ή Βιομάζας σε Οικιακές, και/ή Βιομηχανικές και/ή Εμπορικές Εγκαταστάσεις Αναλόγως που Λειτουργούν στο Πλαίσιο των Καθεστώτων Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για το 2019» ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2019 με την οποία αναθεωρήθηκαν οι πιο πάνω χρεώσεις για το έτος 2019,
 • Το Καθεστώς Στήριξης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και είναι σε εξέλιξη αναφορικά με την «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία Κατανάλωση» και τα εκάστοτε αντίστοιχα σχέδια αυτού, 
 • Τις προτάσεις του οργανισμού Joint Research Centre (JRC) σχετικά με  τη μεθοδολογία τιμολόγησης χρήσης δικτύου που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα καθεστώτα στήριξης, Νet Metering, Αυτοπαραγωγής και Net Billing, οι οποίες υποβλήθηκαν κάτω από τη Δέσμη Εργασίας 2 (Work Package 2 – WP2) “Development of a Methodology for evaluating the network charges for CERA’s use and the needed adjustments in the future support schemes” στο πλαίσιο παροχής Τεχνικής Βοήθειας προς τη ΡΑΕΚ με αριθμό συμβολαίου SRSS/C2017/077 για το θέμα των χρεώσεων δικτύου για περιπτώσεις που εμπίπτουν ή δύναται να εμπίπτουν σε σχέδιο υποστήριξης (σχεδίου συμψηφισμού μετρήσεων και λογαριασμών και σχεδίου αυτοπαραγωγής), και οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τα εξής:
  • Κατάργηση όλων των τελών χρήσης δικτύου που επιβάλλονται με Αποφάσεις της ΡΑΕΚ στην παραγωγή από τους καταναλωτές που επωφελούνται από τα εν λόγω καθεστώτα στήριξης,
  • Υπολογισμός τελών χρήσης δικτύου χωρίς συμψηφισμό (netting) της ενέργειας που τροφοδοτείται στο δίκτυο και της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από το δίκτυο, ακολουθώντας τις εξής προϋποθέσεις:
   1. Χωρίς χρέωση πάνω στην εγκατεστημένη δυναμικότητα φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (net-metering) δηλαδή να μην επιβάλλεται το υφιστάμενο τέλος παραγωγού,
   2. Χωρίς χρέωση χρονικής καθυστέρησης (time-lag) (net-metering) το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο τέλος παραγωγού,
   3. Χωρίς πίστωση για μείωση των απωλειών το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο τέλος παραγωγού,
   4. 100% επιβολή τελών χρήσης δικτύου (T-NH, T-NM, T-NL) πάνω στην πραγματική ενέργεια που καταναλώνεται/ απορροφάται από το δίκτυο. Δηλαδή, τα τέλη χρήσης δικτύου θα πρέπει να υπολογίζονται στην ενέργεια που εισάγεται από το δίκτυο, χωρίς να αφαιρείται η παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος. 
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, συμφώνησαν επί των πιο κάτω σημείων:  
 • Οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας επιφέρουν οφέλη στο ευρύτερο ενεργειακό σύστημα και συμβάλλουν στη μείωση της ζήτησης σε περιόδους αιχμής.
 • Οι προτάσεις του οργανισμού Joint Research Centre (JRC): 
  • Ακολουθούν τις βασικές αρχές της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) σχετικά με τη μεθοδολογία Υπολογισμού Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού,
  • Στοχεύουν στον ορθολογιστικό και κοστοστρεφή υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου και Επικουρικών Υπηρεσιών των τριών πιο πάνω κατηγοριών καθεστώτων στήριξης,
  • Δίνουν κίνητρα για μείωση του ετεροχρονισμού και αύξηση της ταυτόχρονης αυτοκατανάλωσης,
  • Επιλύουν το ζήτημα που εντοπίστηκε σε σχέση με τη μη ίση μεταχείριση των παραγωγών ηλεκτρισμού που βρίσκονται κάτω από τα εν λόγω καθεστώτα στήριξης και αυτών που δεν εντάχθηκαν κάτω από αυτά, σε σχέση με τις επιβληθείσες χρεώσεις δικτύου,
  • Επιλύουν το ζήτημα που εντοπίστηκε σε σχέση με τις πρόνοιες της Οδηγίας για τις χρεώσεις που δύνανται να επιβάλλονται σε αυτοκαταναλωτές.
 • Η ανάκληση των Αποφάσεων υπ’ αρ. 908/2013, 909/2013, 913/2013, 919/2013, 1527/2016, 124/2018 και 16/2019 επιτρέπεται για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των παραγωγών ηλεκτρισμού, εφαρμογής των προνοιών της Οδηγίας αλλά και λόγω μεταβολής των πραγματικών συνθηκών στις οποίες στηρίχτηκε η έκδοση τους.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ ασκώντας τις αρμοδιότητές τους δυνάμει των άρθρων 31 και 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 Ν.122(Ι)/2003 και αφού εξέτασαν συνολικά τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να ανακαλέσουν τις Αποφάσεις υπ’ αρ. 908/2013, 909/2013, 913/2013, 919/2013, 1527/2016, 124/2018 και 16/2019. 
 2. Να χρεώνονται στην εισαγόμενη από το Δίκτυο Ηλεκτρική Ενέργεια, σε όλα τα καθεστώτα στήριξης που σχετίζονται με την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία Κατανάλωση, οι ακόλουθες εγκεκριμένες διατιμήσεις:
  1. Διατίμηση Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ)
  2. Διατίμηση χρήσης του Συστήματος Διανομής (μέση τάση: άνω του 1kV και κάτω των 36kV) που περιλαμβάνει ένα στοιχείο χρέωσης το οποίο σχετίζεται με το Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) (Δ-ΧΜ)
  3. Διατίμηση χρήσης του Συστήματος Διανομής (χαμηλή τάση: έως και 1kV), που περιλαμβάνει ένα στοιχείο χρέωσης το οποίο σχετίζεται με το ΔΣΔ (Δ-ΧΧ)
  4. Διατίμηση για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ)
  5. Διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Δ-ΔΣΜ)
  6. και οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για ΥΔΩ και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις θα προνοούνται σε σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ.».
 3. Η παρούσα Απόφαση να έχει ισχύ από την 1 Μαρτίου 2020. 
 4. Να ενημερωθεί σχετικά την ΑΗΚ-Προμήθεια για τις ενέργειές της.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.