Αρ. Απόφασης: 278/2021

Ημερομηνία: 03/09/2021 

Θέμα: 
Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 1.7

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 58/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1020.2/201607, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2020, με την οποία μετέφερε ερωτήματα αδειούχων προς τη ΡΑΕΚ «σχετικά με την εκπροσώπηση καταναλωτών που έχουν εγκριθεί, αδειοδοτηθεί και λειτουργούν με τη μέθοδο Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing) ή με τη μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) και οι οποίοι προτίθενται να αλλάξουν προμηθευτή», Αρ. Εισερχ. 2150/2020,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2020 και Αρ. Φακ. 08.03.02, όπου καταδείχτηκε το πρόβλημα εκπροσώπησης καταναλωτών με συστήματα συμψηφισμού μετρήσεων ή συμψηφισμού λογαριασμού στην Μεταβατική Ρύθμιση και ακολούθως στην ΑΑΗ, Συνημμένο Ι,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.04.10.01/1075-2020, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, με τη οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ όπως καταθέσει «στη ΡΑΕΚ την πρόσφατη επιστολή της εταιρείας που αναφέρεστε καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή/και έγγραφα που τυχόν έχετε ανταλλάξει με την εν λόγω εταιρεία για το υπό αναφορά θέμα, ούτως ώστε η ΡΑΕΚ να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα», Αρ. Εξερχ. 1075/2020, 
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1020.2/201787, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2020, με την οποία κοινοποίησε τα επακριβή ερωτήματα του αδειούχου στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 2423/2020,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.04.10.01/1092-2020, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2020, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ όπως υποβάλει εισήγηση στη ΡΑΕΚ σχετικά με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόνοιες στους ΚΑΗ και στους Κανονισμούς  Μεταβατικής Ρύθμισης σχετικά με τη συμμετοχή αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων κάτω από Καθεστώτα Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), Αρ. Εξερχ. 1092/2020,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1020.2/202128, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2020, με την οποία ανέφερε ότι «θεωρεί πως οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις κάτω από Καθεστώτα Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) υπάγονται στα Εθνικά Σχέδια Χορηγιών. Εάν κάποιος συμψηφιζόμενος καταναλωτής (καταναλωτής που έχει εγκριθεί, αδειοδοτηθεί και λειτουργεί με τη μέθοδο Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing) ή με τη μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering)) αποφασίσει να συμβληθεί με κάποιον ιδιώτη Προμηθευτή, και ίσως να υπογράψει μια ανάλογη συμφωνία συμψηφισμού μαζί του, θα τεθεί εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών», Αρ. Εισερχ. 2822/2020,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.04.10.01/1418-2020, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2020, με την οποία ορίστηκε συνάντηση μεταξύ ΔΣΜΚ και ΡΑΕΚ στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στις 24 Σεπτεμβρίου 2020 για συζήτηση μεταξύ άλλων τη «Συμμετοχή Καθεστώτων Στήριξης (Σχέδια Συμψηφισμού Μετρήσεων και Συμψηφισμού Λογαριασμών) στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού», Αρ. Εξερχ. 1418/2020,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1020.2/202583, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2020, με την οποία υπέβαλε εισήγηση για «Τροποποιητική Έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού» με βάση την οποία «εισάγονται πρόνοιες ώστε, οι Καταναλωτές που παράγουν ηλεκτρισμό από ΑΠΕ για Ιδία κατανάλωση, κάτω από καθεστώς στήριξης, να εκπροσωπούνται από Προμηθευτές», Αρ. Εισερχ. 3811/2020,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2020 και Αρ. Φακ. 04.10.01, στο οποίο εξετάστηκαν οι εισηγήσεις του ΔΜΣΚ, Συνημμένο ΙΙ
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.04.10.01/1767-2020, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2020, με την οποία ενημερώθηκε ο ΔΣΜΚ ότι οι εισηγήσεις του «είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε όπως ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία τροποποίησης των ΚΑΗ. Επίσης, παρακαλείστε όπως υποβάλετε προτεινόμενες αλλαγές και για τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης», Αρ. Εξερχ. 1767/2020,
 • Η επιστολή κατόχου άδειας προμήθειας προς το ΥΕΕΒ ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, σχετικά με αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με «το θέμα της εφαρμογής του Σχεδίου του Υπουργείου ΥΕΕΒ για Συμψηφισμό Λογαριασμών (Net Billing) για το οποίο έχουμε ήδη από καιρό κοινοποιήσει τις απόψεις μας και τις ανησυχίες μας στους αρμόδιους φορείς χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουμε πάρει τις απαντήσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της Μεταβατικής και βέβαια στη συνέχεια της Τελικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στη Κύπρο», Αρ. Εισερχ. 4617/2020,
 • Το Εσωτερικό Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2020 και Αρ. Φακ. 04.01.01.04, για την προαναφερόμενη επιστολή κατόχου άδειας προμήθειας, Συνημμένο ΙΙΙ,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1020.2/210170, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2021, με την οποία υπέβαλε εισήγηση για «Τροποποιητική Έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού» με βάση την οποία «εισάγονται πρόνοιες ώστε, οι Καταναλωτές που παράγουν ηλεκτρισμό από ΑΠΕ για Ιδία κατανάλωση, κάτω από καθεστώς στήριξης, να εκπροσωπούνται από Προμηθευτές», Αρ. Εισερχ. 275/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2021 και Αρ. Φακ. 07.05.01.03, με το οποίο έγινε αποδεκτό το Παραδοτέο του Διαγωνισμού 2/2018 «Συμφωνία Πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποστήριξη της ΡΑΕΚ σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου» με βάση την  Εντολή Εργασίας Αρ. 6 η οποία αφορούσε «Τεχνική βοήθεια σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρισμού οι οποίοι έχουν εγκατεστημένο ΦΒ σύστημα στο υποστατικό / επιχείρησή τους με τη μέθοδο συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing)», Συνημμένο IV
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2021 και Αρ. Φακ. 04.01.01.04, Συνημμένο V
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2021 και Αρ. Φακ. 04.01.01.05, Συνημμένο VI
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/310-2021,  ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2021, με την οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις και σχετικά παραδείγματα,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΥΕΕΒ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.01.01.05/312-2021 και ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2021, με την οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις και οι απόψεις του ΥΕΕΒ σε σχέση με ερωτήματα που αφορούν τα «Σχέδια για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας για ιδία κατανάλωση», Αρ. Εξερχ. 312/2021,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1020.2/2010554, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2021, με την οποία υποβλήθηκαν διευκρινήσεις και παραδείγματα, Αρ. Εισερχ. 822/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2021 και Αρ. Φακ. 04.01.01.04, Συνημμένο VII,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΥΕΕΒ με στοιχεία Αρ. Φακ 04.01.01.05/584-2021, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2021, με την οποία ζητήθηκαν οι θέσεις του ΥΕΕΒ σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν τα «Σχέδια για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας για ιδία κατανάλωση», Αρ. Εξερχ. 584/2021,
 • Η υπενθυμιστική επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΥΕΕΒ με στοιχεία Αρ. Φακ 04.01.01.05/845-2021, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2021, με την οποία αναφερόταν ότι η επιστολή της ΡΑΕΚ της 8ης Απριλίου 2021 δεν είχε απαντηθεί, Αρ. Εξερχ. 845/2021
 • Την επιστολή του ΥΕΕΒ προς ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 13.32.31.1.1,  ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2021, με την οποία αναφέρονταν οι θέσεις του ΥΕΕΒ σε συγκεκριμένα ερωτήματα, Αρ. Εισερχ. 2429/2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/1126-2021,  ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2021, με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ  «όπως επαναϋποβληθούν οι εισηγήσεις σας περιλαμβάνοντας μόνο όσες αλλαγές είναι απαραίτητες για τη ορθή εκπροσώπηση Καταναλωτών που παράγουν ηλεκτρισμό από ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση κάτω από καθεστώς στήριξης», Αρ. Εξερχ. 1126/2021,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Αναφ. ΔΑ13/1020.2/212693, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2021, με την οποία επαναϋπέβαλε «Τροποποιητική Έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, περιλαμβάνοντας μόνο όσες αλλαγές είναι απαραίτητες για την ορθή εκπροσώπηση Καταναλωτών που παράγουν ηλεκτρισμό από ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση κάτω από καθεστώς στήριξης», Αρ. Εισερχ. 3323/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 627/2021, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2021 και Αρ. Φακ. 04.10.01, Συνημμένο VIII.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 80 το οποίο αφορά στην έκδοση μεταβατικής ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 04/2017 - ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 260/2017 της 5ης Δεκεμβρίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.1 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.2,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 219/2020 της 10ης Ιουλίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.2 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.3,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 388/2020 της 20ης Νοεμβρίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.3 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.4,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 424/2020 της 15ης Δεκεμβρίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.4 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.5,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 43/2021 της 9ης Φεβρουαρίου 2021 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.5 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.6.
 
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.6 και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.7, όπως δίνονται στο Παράρτημα Ι.
 2. Την αναλυτική δημοσιοποίηση στο Παράρτημα ΙΙ των αλλαγών οι οποίες έχουν διενεργηθεί.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.