Αρ. Απόφασης: 275/2021

Ημερομηνία: 31/08/2021 

Θέμα: 
2 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 3,48MW

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Santiam Investment V Ltd (ΗΕ 387986), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,92MWp, στο Φ/Σχ. 29/32W2, τμήμα 3, τεμάχια 274, 275, 276 και 277, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    2. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Santiam Investment VI Ltd (ΗΕ 387988), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,56MWp, στο Φ/Σχ. 29/32W2, τμήμα 3, τεμάχιο 164, στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.