Αρ. Απόφασης: 273/2020

Ημερομηνία: 28/08/2020

Θέμα:
 Απόρριψη της υπ’ αριθμόν 3235 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και του κ.4(3) της ΚΔΠ 538/2004, και αφού εκτίμησαν ότι η αίτηση δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 3235 αίτηση της εταιρείας MM & LD Energy Ltd (ΗΕ 255112) για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,3MW, στο Φ/Σχ. -/2-281-378, τμήμα 3, τεμάχια 74, 76, 77, 78, 79, 85 και 276 στο Φρέναρος, της επαρχίας Αμμοχώστου.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία MM & LD Energy Ltd (ΗΕ 255112) και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.