Αρ. Απόφασης: 270/2021

Ημερομηνία: 31/08/2021 

Θέμα: 
Τροποποίηση E571/2011 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι:
  • η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει θετικά στην λειτουργία του έργου, και
  • η προτεινόμενη τροποποίηση δεν φαίνεται να επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε φαίνεται να προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των αδειούχων,
στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας A.F. Athienou Farmers Gas Ltd για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν E571/2011 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και χρήσιμης θερμότητας από βιομάζα με εγγυημένη τιμή, εγκατεστημένης ισχύος 0,8MWe, στην Αθηαίνου της επαρχίας Λευκωσίας και αντικατάσταση της αδειοδοτημένης ηλεκτρογεννήτριας με δύο νέες ηλεκτρογεννήτριες εγκατεστημένης ισχύος 0,6MWe και 0,53MWe οι οποίες είναι ηλεκτρονικά προγραμματισμένες να λειτουργούν στα 0,4MWe έκαστη.
  2. Να καλέσουν την εταιρεία A.F. Athienou Farmers Gas Ltd να προσκομίσει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης της εγκατάστασης και συμμόρφωσης με τους όρους της τροποποίησης από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.