Αρ. Απόφασης: 268/2019

Ημερομηνία: 07/10/2019

Θέμα: Παράβαση όρων της υπ’ αριθμόν Κ56/2018 Άδειας Κατασκευής από την εταιρεία Solight Electricity Company Ltd, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 27 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Ότι η εταιρεία Solight Electricity Company Ltd έχει παραβιάσει τον όρο 8 της υπ’ αριθμόν Κ56-2018 Άδειας Κατασκευής.
  2. Ότι δεν υπάρχει περιθώριο επανόρθωσης της παράβασης του όρου 8 από την εταιρεία Solight Electricity Company Ltd,  καθότι η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έχει ήδη τελεσθεί χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της ΡΑΕΚ.
  3. Όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Solight Electricity Company Ltd, ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,6, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  4. Όπως επιδώσει την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία Solight Electricity Company Ltd.
  5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.