Αρ. Απόφασης: 264/2017

Ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2017

Θέμα: Χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν: 

Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία Athinodorou Renewable Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1500kWp, στο Φ/Σχ. (52/61), στο τεμάχιο 733, στην περιοχή Πισσούρι, της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Η Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ, για την έκδοση της Εξαίρεσης από Άδεια, θα γνωστοποιηθεί στον αιτητή και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.