Αρ. Απόφασης: 260/2021

Ημερομηνία: 13/08/2021 

Θέμα: 
3 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας  0,8MW
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία New Way Engineering Ltd (ΗΕ 340161), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. (35/34), στο τεμάχιο 405, στην κοινότητα Ίνειας, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    2. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία New Way Engineering Ltd (ΗΕ 340161), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (35/17), τεμάχιο 295, στην κοινότητα Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    3. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στον ΞΠ, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (30/50), τεμάχιο 771 στην κοινότητα Πέρα, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.