Αρ. Απόφασης: 259/2022

Ημερομηνία: 04/08/2022

Θέμα: 
5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 6,8MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 66 Ltd (ΗΕ 388876), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1 MWp, στο Φ/Σχ. 29/18, τεμάχια 1054, 1055 στο Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 83 Ltd (ΗΕ 393998), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1 MWp, στo Φ/Σχ. 50/28, τεμάχιο 134, στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 74 Ltd (HE 393417), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,8 MWp, στο Φ/Σχ. 50/50, τεμάχιο 269, στην Αναφωτία της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 69 Ltd (ΗΕ 388854), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,5MWp, στο Φ/Σχ. -/2-275-377, τμήμα 9, τεμάχια 402,412, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 80 Ltd (ΗΕ 393439), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 30/46E2, τμήμα 7, τεμάχιο 421, στο Τσέρι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.