Αρ. Απόφασης: 249/2023

Ημερομηνία: 01/08/2023

Θέμα: 
Εξέταση Πιθανής Παράβασης Όρων της Άδειας Προμήθειας της ΑΗΚ Υπ’ Αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 Σχετικά με τους Καθ’ Υπολογισμό Υπερκοστολογημένους Λογαριασμούς Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 01 Αυγούστου 2023 υπ’ αριθμόν 51/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της Άδειας Προμήθειας της ΑΗΚ υπ’ αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διευθυντή Προμήθειας της ΑΗΚ, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2022,  Αρ. Εξερχόμενου 1436-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2022, Αρ. Εξερχόμενου 1435-2022,
 • Η επιστολή του Διευθυντή Προμήθειας της ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2022,  Αρ. Εισερχόμενου 3857-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διευθυντή Προμήθειας της ΑΗΚ, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2022,  Αρ. Εξερχομένου 1451-2022,
 • Η επιστολή του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2022,  Αρ. Εισερχομένου 3861-2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 593/2022, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2022 με θέμα «Δημοσιεύματα 10/8/2022 στα ΜΜΕ με αναφορές στο MDMS»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2022, Αρ. Εξερχομένου 1462-2022,
 • Η επιστολή του Διευθυντή Προμήθειας της ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2022, Αρ. Εισερχομένου 3982-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διευθυντή Προμήθειας της ΑΗΚ, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2022, Αρ. Εξερχομένου 1552-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διευθυντή Προμήθειας της ΑΗΚ με θέμα «Ειδοποίηση έναρξης διαδικασίας διεξαγωγής αυτεπάγγελτης έρευνας για ενδεχόμενη παράβαση των όρων της Άδειας Προμήθειας της ΑΗΚ υπ’ Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2022, Αρ. Εξερχομένου 04.10.03/1577-2022,
 • Η επιστολή της Επιτροπής Ερευνών προς την ΡΑΕΚ με θέμα «Αίτημα ΑΗΚ Προμήθεια για λήψη εγγράφων του φακέλου στα οποία η ΡΑΕΚ προτίθεται να στηρίξει την Απόφαση της», ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2022, Αρ. Εισερχομένου 4702-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την Επιτροπή Ερευνών με θέμα «Αίτημα ΑΗΚ Προμήθεια για λήψη εγγράφων του φακέλου στα οποία η ΡΑΕΚ προτίθεται να στηρίξει την Απόφαση της», ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2022, Αρ. Εξερχομένου 1745-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ Προμήθεια με θέμα «Κ.Δ.Π. 571/2005 «Δείκτες Απόδοσης - Προμηθευτή», ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2023, Αρ. Εξερχομένου 245-2023,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθεια προς την ΡΑΕΚ με θέμα «Κ.Δ.Π. 571/2005 – Δείκτες Απόδοσης», ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου  2023, Αρ. Εισερχομένου 958-2023,
 • Το Πόρισμα της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την Εντολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας με την  υπ’ αριθμόν 284/2022 απόφαση της, ημερομηνίας 2 Σεπτέμβριου 2022, σχετικά με εξέταση πιθανής παράβασης όρων της Άδειας Προμήθειας της ΑΗΚ υπ’ αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 σχετικά με τους καθ’ υπολογισμό υπερκοστολογημένους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12 του περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού νόμου, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2023, Αρ. Εισερχομένου 1248-2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 228/2023, με θέμα «Κ.Δ.Π. 571/2005 «Δείκτες Απόδοσης» Προμηθευτή», ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ Προμήθεια, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(I)/2021), ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023, Αρ. Εξερχομένου 527/2023,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθεια προς την ΡΑΕΚ με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(I)/2021), ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, Αρ. Εισερχομένου 2172/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 376/2023, με θέμα «Σχολιασμός Απαντητικής Επιστολής ΑΗΚ Προμήθειας στο πλαίσιο της Ειδοποίησης δυνάμει του άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022», ημερομηνίας 25 Μαΐου 2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 12, 13, 15, 16 και 132(4),
 • Τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο του 1999 (Ν. 158(Ι)/1999  και ειδικότερα το άρθρο 43, 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διεξαγωγή Ερευνών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 465/2004) και ειδικότερα τους Κανονισμούς 16 και 18, 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Δείκτες Απόδοσης) Κανονισμούς του 2005 (Κ.Δ.Π. 571/2005) και ειδικότερα τον Κανονισμό 13, 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διοικητικά Πρόστιμα) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 468/2004) και ειδικότερα τον Κανονισμό 3, 
 • Τους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες δυνάμει του άρθρου 102 του Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Ν. 122(Ι)/2003, Έκδοση1.1, Ιουνίου 2021 και ειδικότερα τους Κανόνες 7.1.2 και 7.1.4 (15), 
 • Τους όρους της Άδειας Προμήθειας υπ’ αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 της ΑΗΚ και ειδικότερα τους όρους 3 και 4(α) σύμφωνα με τους οποίους: 
  «3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την άδεια αυτή συμμορφώνονται πάντοτε με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους, όλους τους απορρέοντες από αυτούς Κανονισμούς, Ρυθμιστικές Αποφάσεις και Αποφάσεις καθώς και με όλες τις μετέπειτα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών. Η μη συμμόρφωση του κάτοχου της άδειας προς οιανδήποτε πρόνοια των Νόμων αυτών ή των Κανονισμών ή των Ρυθμιστικών Αποφάσεων ή Αποφάσεων που απορρέουν από αυτούς ή των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται στην άδεια αυτή, παρέχει στη ΡΑΕΚ το δικαίωμα, τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, να ανακαλέσει την άδεια αυτή και/ή να επιβάλει σ’ αυτόν διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου θα καθορίζεται σύμφωνα με την κρίση της ΡΑΕΚ.
  4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΆΛΛΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ, ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
  Ο κάτοχος άδειας διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς, κανόνες και κώδικες που σχετίζονται με το ρόλο του ως προμηθευτή, και συγκεκριμένα– 
  (α) συμμορφώνεται με τους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 102 του Νόμου,…», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 284/2022, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Εξέταση πιθανής παράβασης όρων της Άδειας Προμήθειας της ΑΗΚ υπ’ αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 σχετικά με τους καθ’ υπολογισμό υπερκοστολογημένους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 314/2022, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Αίτημα ΑΗΚ Προμήθεια για λήψη εγγράφων του φακέλου στα οποία η ΡΑΕΚ προτίθεται να στηρίξει την απόφαση της», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 100/2023, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023 με θέμα «Εξέταση πιθανής παράβασης όρων της Άδειας Προμήθειας της ΑΗΚ υπ’ αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 σχετικά με τους καθ’ υπολογισμό υπερκοστολογημένους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ». 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία καθώς και τις ενστάσεις και θέσεις που υπέβαλε η ΑΗΚ Προμήθεια με την επιστολή της ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023 και διαπίστωσαν ότι:
 • Με βάση τις διατάξεις της Κ.Δ.Π. 571/2005 και ειδικότερα τον Κανονισμό 13:
  «(1) Ο προμηθευτής υποχρεούται, σε περίπτωση παραπόνου ή αιτήματος ή αναφοράς καταναλωτή που σχετίζεται με τον ακριβή υπολογισμό του λογαριασμού του, τις λεπτομέρειες των χρεώσεων ή τη μέθοδο πληρωμής λογαριασμού, να ανταποκριθεί ή απαντήσει σ' αυτόν εντός της καθορισμένης προθεσμίας που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα.
  (2) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (1), υποχρεούται να πληρώσει στον καταναλωτή το καθορισμένο πρόστιμο που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα.»
 • Με βάση τους Κανόνες Προμήθειας 6.4.5,  7.1.2  και 7.1.4 (15) και 7.1.5 των Κανόνων  Προμήθειας σε Τελικούς Πελάτες δυνάμει του Άρθρου 102 του Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Ν. 122(Ι)/2003, Έκδοση 1.1, 18 Ιουνίου 2021:
  «6.4.5. Ο Λογαριασμός Κατανάλωσης εκδίδεται περιοδικά και ανά τρεις μήνες κατά ανώτατο όριο, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα τιμολόγησης του Προμηθευτή, και πρέπει να εκκαθαρίζεται βάσει πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή καταμετρούμενης κατανάλωσης κατ’ ελάχιστο μια φορά το χρόνο.
  …………………………………………………………………………………………...………………………
  7.1.2 Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να συγκρίνουν τα δεδομένα μέτρησης που παραλαμβάνουν από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου, με ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης των Πελατών τους, εφόσον διαθέτουν τέτοια στοιχεία. Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να διερευνούν σημαντικές μεταβολές κατανάλωσης, ζητώντας ανάγνωση ένδειξης μετρητή από τους Πελάτες τους καθώς και τις απόψεις τους σχετικά με τα πιθανά αίτια της μεταβολής. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δεδομένων μέτρησης και των ευρημάτων της ανάγνωσης μετρητή από τον Πελάτη, ο Προμηθευτής ενημερώνει τον αρμόδιο Διαχειριστή.
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  7.1.4 Ο Λογαριασμός Κατανάλωσης περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες:
  ……………………………………………………………………………..…………….………………………
  (15)Ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, ιδίως σύγκριση με την κατανάλωση κατά την αντίστοιχη περίοδο χρέωσης του αμέσως προηγούμενου έτους ή την εξέλιξη ανά περίοδο χρέωσης του κυλιόμενου μέσου όρου κατανάλωσης κατά το τελευταίο 12μηνο, καθώς και για Οικιακούς Πελάτες, συγκριτικά στοιχεία της κατανάλωσης του Πελάτη σε σχέση με καταναλώσεις τυπικών εγκαταστάσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά.
  …………………………………………………………………………………………..………………………
  7.1.5 Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας επιτυχώς πιστοποιημένων μετρήσεων κατανάλωσης, κατά τα οριζόμενα στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, για περίοδο χρέωσης ή για τμήμα αυτής, ο Λογαριασμός Κατανάλωσης εκδίδεται για την αντίστοιχη περίοδο, βάσει των δεδομένων μέτρησης που εκτιμά ο ΔΣΔ, σύμφωνα με τη διαδικασία διόρθωσης και εκτίμησης μετρήσεων που ορίζεται στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
  Στην περίπτωση του προηγουμένου εδαφίου ο Λογαριασμός περιέχει σχετική επισήμανση και συνοπτική περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των χρεώσεων βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται σχετικά από τον ΔΣΔ.»
 • Η ΑΗΚ Προμήθεια παραδέχεται την παράβαση των Κανονισμών 13(1) και 13(2) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Δείκτες Απόδοσης) Κανονισμών του 2005 (Κ.Δ.Π. 571/2005) και των Κανόνων 7.1.2 και 7.1.4(15) των Κανόνων Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες. 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Οι θέσεις της ΑΗΚ Προμήθεια αναφορικά με τον Κανονισμό 13 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Δείκτες Απόδοσης) Κανονισμών του 2005 (Κ.Δ.Π. 571/2005), ήτοι ότι δεν είχε καταγράψει με ακρίβεια όλα τα γραπτά παράπονα κατά τον ουσιώδη χρόνο λόγω του ότι το πρόβλημα έλαβε μεγάλη έκταση και κατέστη εκτός του αποκλειστικού ελέγχου της, επιβεβαιώνουν την παράβαση του Κανονισμού 13.
 • Η ΑΗΚ Προμήθεια παραδέχεται ότι δεν εφαρμόζει πλήρως τον Κανόνα Προμήθειας 7.1.2. των Κανόνων Προμήθειας με τον τρόπο που επεξηγείται από την ΡΑΕΚ στην επιστολή ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023 και στο σχετικό Πόρισμα της Επιτροπής Ερευνών. Η ΑΗΚ Προμήθεια, ως εκ τούτου:
  • Ενήργησε κατά παράβαση της εκ των προτέρων υποχρέωσης της για σύγκριση των δεδομένων μέτρησης που παραλαμβάνει από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου με ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης (εφόσον διαθέτει τέτοια) καθώς και την υποχρέωση διερεύνησης σημαντικών μεταβολών κατανάλωσης,
  • Εφάρμοσε τους Κανόνες Προμήθειας με απομονωμένο τρόπο και όχι ως ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο Κανόνων αφού προέβαινε στην έκδοση λογαριασμών μόνο με βάση τις πρόνοιες του Κανόνα Προμήθειας 7.1.5 και όχι με βάση και τον Κανόνα Προμήθειας 7.1.2.
  • Μετακύλισε τις ευθύνες της που απορρέουν από τον Κανόνα 7.1.2 στους τελικούς πελάτες καθότι δεν έγινε η εκ των προτέρων και πριν την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, σύγκριση και διερεύνηση των σημαντικών μεταβολών κατανάλωσης από την ίδια.
  • Η ΑΗΚ Προμήθεια περαιτέρω μετακύλισε και στον αρμόδιο Διαχειριστή μέρος της υποχρέωσης της, ήτοι την εκ των προτέρων διερεύνηση των σημαντικών μεταβολών κατανάλωσης, που απορρέει από τον Κανόνα 7.1.2. ως αυτό προκύπτει από το Δελτίο Τύπου, λόγω της παρότρυνσης της προς τους πελάτες της να αποστέλλουν τις ενδείξεις τους απευθείας στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ανά επαρχία αντί στην ίδια. Επιπλέον, στο στάδιο 2.4. της Οδηγίας (Ο-ΠΚ-35) με βάση το οποίο γίνεται εμπλοκή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής στη διαδικασία, φαίνεται ότι η ΑΗΚ Προμήθεια μετακυλίει στον αρμόδιο Διαχειριστή την υποχρέωση της που απορρέει από τον Κανόνα 7.1.2, ορίζοντάς του ένα ρόλο που κατέχει η ίδια. 
 • Περαιτέρω, η Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ εκτιμά ότι η ΑΗΚ Προμήθεια  δεν εφαρμόζει πλήρως τον Κανόνα Προμήθειας 7.1.4 (15) και δεν κατέχει οποιοδήποτε μηχανισμό για την προστασία των νέων καταναλωτών από την έκδοση καθ’ υπολογισμό υπερκοστολογημένων λογαριασμών κατανάλωσης σύμφωνα με την αναφορά της ως αυτή προκύπτει από το Πόρισμα της Επιτροπής Ερευνών ότι «μελετά μηχανισμούς ελέγχου προς εξεύρεση του βέλτιστου κριτηρίου σύγκρισης για τις περιπτώσεις νέων καταναλωτών..». Λαμβάνεται όμως υπόψιν η αναφορά της ΑΗΚ Προμήθεια αναφορικά με τους μηχανισμούς ελέγχου προς εξεύρεση του βέλτιστου κριτηρίου σύγκρισης για τις περιπτώσεις νέων καταναλωτών, ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ένταξης σχετικού μηχανισμού ελέγχου στο λογισμικό της με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων.
 • Η Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ σημειώνει την αναφορά της ΑΗΚ Προμήθεια ότι η διάρκεια της συγκεκριμένης παράβασης ήταν περιορισμένη στην υπό εξέταση περίοδο αλλά δεν αποδέχεται την αναφορά ότι η παράβαση ήταν μέτριας σοβαρότητας καθότι αφενός αυτή επηρέασε μεγάλο αριθμό καταναλωτών και αφετέρου επειδή υπήρξαν λογαριασμοί που διορθώθηκαν μετά πάροδο αρκετού χρονικού διαστήματος .
 • Η Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ λαμβάνει υπόψιν την αναφορά της ΑΗΚ Προμήθεια ότι δεν αγνοεί το εύρος των υποχρεώσεων της τόσο ειδικά σχετικά με τον Κανόνα Προμήθειας 7.1.2 όσο και με το σύνολο των Κανόνων Προμήθειας και ότι για όσα αμφιλεγόμενα ζητήματα η ίδια θεωρεί ότι υπάρχουν θα αποστείλει σχετική επιστολή για διευκρίνηση.
 • Περαιτέρω, λαμβάνεται υπόψιν η αναφορά της ΑΗΚ Προμήθεια για την έλλειψη δυνατότητας διαχείρισης των προβλημάτων που προέκυψαν μετά την ενεργοποίηση του συστήματος MDMS και η αναφορά ότι η παραβίαση δεν έγινε με δόλο.
 • Ακόμα, η Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ λαμβάνει υπόψιν την αναφορά της ΑΗΚ Προμήθεια για συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των κριτηρίων της Οδηγίας Ο-ΠΚ-35.
 • Τέλος, λαμβάνεται υπόψιν η παραδοχή της ΑΗΚ Προμήθεια για την ευθύνη της όσον αφορά την παράβαση στην εφαρμογή του Κανονισμού 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Δείκτες Απόδοσης) Κανονισμών του 2005 (Κ.Δ.Π. 571/2005) και τους Κανόνες Προμήθειας 7.1.2 και 7.1.4(15) των Κανόνων Προμήθειας σε Τελικούς Πελάτες και η αναφορά της ότι έχουν γίνει διορθώσεις σε όλους τους λογαριασμούς είτε μετά από αίτημα είτε μετά από έκδοση επόμενου λογαριασμού και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν από τον Σεπτέμβριο του 2022 και μετά σοβαρές αποκλείσεις σε λογαριασμούς και σχετικά παράπονα πελατών.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 15(2)(α) και 16(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) καθώς και του Κανονισμού 16(2)(α) της Κ.Δ.Π. 465/2004, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι με την αυξημένη έκδοση καθ’ υπολογισμό υπερκοστολογημένων λογαριασμών κατανάλωσης κατά την υπό εξέταση περίοδο και με τις ενέργειες και παραλείψεις ως περιγράφονται πιο πάνω, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, κάτοχος της υπ’ αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 Άδειας Προμήθειας, κατά την περίοδο Ιουνίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2022, παραβίασε τους όρους 3 και 4(α) της Άδειας Προμήθειας που κατέχει καθότι παραβίασε τον Κανονισμό 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Δείκτες Απόδοσης) Κανονισμών του 2005 (Κ.Δ.Π. 571/2005) και τους Κανόνες Προμήθειας 7.1.2 και 7.1.4(15) των Κανόνων Προμήθειας σε Τελικούς Πελάτες.
 2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, κάτοχο της υπ’ αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 Άδειας Προμήθειας. Το ύψος του διοικητικού προστίμου ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (€50,000), το οποίο βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανόνα 3 της Κ.Δ.Π. 468/2004 και κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, εφόσον αφενός επηρέασε δυσμενώς ένα πολύ μεγάλο αριθμό καταναλωτών αλλά αφετέρου δεν μπορεί να μην ληφθούν υπόψη οι εκ των υστέρων διορθωτικές ενέργειες της ΑΗΚ Προμήθεια με σκοπό την επίλυση του προβλήματος και την δημιουργία διαδικασιών συμμόρφωσης προς αποφυγή μελλοντικών παρόμοιων ζητημάτων.
 3. Την επίδοση της παρούσας Απόφασης στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, κάτοχο της υπ’ αριθμόν Π1-Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 Άδειας Προμήθειας.
 4. Την αποστολή σχετικής επιστολής προς την ΑΗΚ Προμήθεια για αυστηρή και ρητή συμμόρφωση με τους Κανόνες Προμήθειας σε τελικούς πελάτες.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.