Αρ. Απόφασης: 246/2023

Ημερομηνία: 01/08/2023

Θέμα: 
Υποβολή Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ από Κάτοχο Αδείας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 01 Αυγούστου 2023 υπ’ αριθμόν 51/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) στις 17 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Εξέταση παράβασης όρου 5(στ) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και της υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφασης της ΡΑΕΚ», Αρ. Εξερχ. 197/2023, με την οποία επιδόθηκε στον κάτοχο της Άδειας η υπ’ αριθμόν 35/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, 
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου όπως προνοείται στον όρο 5(στ) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΔΕΥΦΑ)», Αρ. Εισερχ. 3310/2023, και
 • Το υπ’ αριθμόν 533/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ από Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2022 (Ν. 183(Ι)/2004) και ειδικότερα τα άρθρα 7(1)(λδ), 7(1)(λζ) και 13(4)(α)(ii),
 • Τους όρους της Άδειας και ειδικότερα τον όρο υπ’ αριθμόν 5(στ), σύμφωνα με τον οποίο ο κάτοχος της Άδειας συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στην ΡΑΕΚ Κώδικα Διαχείρισης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο οποίος υποβάλλεται στην ΡΑΕΚ έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της Άδειας, 
 • Την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Αίτημα του κατόχου της Άδειας για παράταση υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Όρος 5(στ) της Άδειας»,
 • Την υπ’ αριθμόν 442/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Αίτημα του κατόχου της Άδειας για παράταση προθεσμίας υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Όρος 5(στ) της Άδειας», 
 • Την υπ’ αριθμόν 443/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 5(στ) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και της υπ’ Αριθμόν 266/2022 Απόφασης ΡΑΕΚ», και
 • Την υπ’ αριθμόν 35/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 5(στ) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και της υπ’ Αριθμόν 266/2022 Απόφασης ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Η ΡΑΕΚ, με την υπ’ αριθμόν 35/2023 Απόφασή της ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, αποφάσισε ότι ο κάτοχος της Άδειας, παραλείποντας να υποβάλει στη ΡΑΕΚ τον Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 5(στ) της Άδειας εντός της καθορισθείσας από την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ προθεσμίας υποβολής, ήτοι 17 Δεκεμβρίου 2022, παραβίασε την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, καθώς και τον όρο 5(στ) της Άδειας. Για την εν λόγω παράβαση, η ΡΑΕΚ, με την υπ’ αριθμόν 35/2023 Απόφασή της επέβαλε στον κάτοχο της Άδειας εφάπαξ διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000) καθώς και διοικητικό πρόστιμο ύψος διακόσων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, και
 • Με επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2023, ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕΚ τον Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι:
 • Με την υποβολή του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ προς έγκριση στη ΡΑΕΚ από τον κάτοχο της Άδειας στις 6 Ιουλίου 2023, πληρώθηκε ο όρος 5(στ) της Άδειας και άρθηκε η παράβαση της υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφασης,
 • Ως εκ τούτου, αρχής γενομένης από την 6η Ιουλίου 2023, ημερομηνία υποβολής του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, τερματίζεται η υποχρέωση του κατόχου της Άδειας για καταβολή ημερήσιου διοικητικού πρόστιμου ύψους διακόσων πενήντα ευρώ (€250) που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμόν 35/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους δυνάμει του άρθρου 7(1)(λδ), 7(1)(λζ) και 13(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι από την 6η Ιουλίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕΚ τον Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, άρθηκε η παράβαση της υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφασης της ΡΑΕΚ και του όρου 5(στ) της Άδειας και συνεπώς τερματίζεται η υποχρέωση καταβολής ημερήσιου διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε στον κάτοχο της Άδειας με την υπ’ αριθμόν 35/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023. 
 2. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στον κάτοχο της Άδειας.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.