Αρ. Απόφασης: 241/2022

Ημερομηνία: 21/07/2022

Θέμα: 
Αποξήλωση Εξοπλισμού Ψηλής και Μέσης Τάσης του Υποσταθμού «ΝΕΟ ΜΑΡΙ 66 & 132 kV» που έχει Απενεργοποιηθεί με την Εγκατάσταση του Εξοπλισμού Προσωρινής Διευθέτησης

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 46/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
  • Η επιστολή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) με στοιχεία ΔΜ/246.21, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022, με την οποία ζήτησε από τη ΡΑΕΚ έγκριση για να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την αποξήλωση του πιο πάνω εξοπλισμού, Αρ. Εισερχ. 3250/2022,
  • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.01/1169-22, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2022, με την οποία προτού εξουσιοδοτήσει τον ΙΣΜ να προχωρήσει με την υπό αναφορά αποξήλωση, ζήτησε από τον ΔΣΜΚ τις απόψεις του ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος για θέματα που αφορούν το Σύστημα Μεταφοράς, Αρ. Εξερχ. 1169/2022,
  • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ31/210.5.46, 210.4.19/222380, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2022, με την οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι δεν φέρει ένσταση για την αποξήλωση του πιο πάνω εξοπλισμού, Αρ. Εισερχ. 3366/2022, και
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 527/2022, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 37.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι η προτεινόμενη αποξήλωση δεν επηρεάζει δυσμενώς το σύστημα μεταφοράς.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητές τους δυνάμει του άρθρου 37 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, και στη βάση των διαμειφθέντων,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
        
  1. Την έγκριση του υπό αναφορά αιτήματος του ΙΣΜ για την αποξήλωση Εξοπλισμού Ψηλής και Μέσης Τάσης του Υποσταθμού «Νέο Μαρί 66 & 132 kV» που έχει απενεργοποιηθεί με την εγκατάσταση του εξοπλισμού προσωρινής διευθέτησης.
  2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΙΣΜ, με κοινοποίηση στον ΔΣΜΚ, για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  3. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.