Αρ. Απόφασης: 239/2023

Ημερομηνία: 21/07/2023

Θέμα: 
Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 1.10

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2023 υπ’ αριθμόν 50/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2023 και Αρ. Αναφ. ΔΑ11/1021/233460 με θέμα «Υλοποίηση προνοιών της Απόφασης της ΡΑΕΚ 189/2023», Αρ. Εισερχ. 3202-2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2023 και Αρ. αναφ. ΔΣ21/1021 & 230.4.13/234069 με θέμα «Υλοποίηση προνοιών της Απόφασης της ΡΑΕΚ 189/2023 – Μεθοδολογία Περικοπών», Αρ. Εισερχ. 3330-2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 497/2023, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2023 με θέμα «Υλοποίηση προνοιών της Απόφασης της ΡΑΕΚ 189/2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (N. 130(I)/2021) και ειδικά του άρθρου 142 (3) το οποίο προνοεί ότι Ρυθμιστικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους με βάση τους οποίους εκδόθηκαν μέχρι την έκδοση νέων βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 04/2017 (Κ.Δ.Π. 223/2017) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Τους εν ισχύ Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, ως έχουν τροποποιηθεί με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 318/2022, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2022 (Έκδοση 1.9), και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 189/2023 ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023 με θέμα «Παράμετροι Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Σε συνέχεια της Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 189/2023 ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023 με θέμα «Παράμετροι Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023», με την οποία κλήθηκε ο ΔΣΜΚ να προβεί σε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ υπέβαλε στη ΡΑΕΚ προτεινόμενες τροποποιήσεις.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Οι προτεινόμενες αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης είναι αναγκαίες, έτσι ώστε:
  • Οι παράμετροι UNCRES, UNCP και UNCNDP να μπορούν να οριστούν με διαφορετικές τιμές για τα πλεονάσματα και για τα ελλείματα παραγωγής,
  • Στον υπολογισμό για την επιβολή Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης (ΧΜΣ) για τους Παραγωγούς ΑΠΕ να μην συμπεριλαμβάνεται η ενέργεια που περικόπτεται για κάθε πάρκο.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 93 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 καθώς και των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης της Αρ. 04/2017 (Κ.Δ.Π. 223/2017), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.10, όπως δίνονται στο Παράρτημα Ι, με ημερομηνία εφαρμογής τους την 1η Σεπτεμβρίου 2023.
 2. Την δημοσιοποίηση των εν λόγω αλλαγών, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.
 3. Την υποχρέωση των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ όπως έκαστος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τη μεθοδολογία υπολογισμού της αποκοπείσας ενέργειας.
 4. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης στον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις σχετικές τους ενέργειες.
 5. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.