Αρ. Απόφασης: 239/2018
 
Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2018

Θέμα: Καθεστώς Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ35-2009 Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού στο Βασιλικό της Εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd, Ηλεκτρικής Ισχύος 230MW

 
Η ΡΑΕΚ αφού εξέτασε και μελέτησε ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, και εκτίμησε ότι κατά την έγκριση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd, ο νυν μέτοχος της εταιρείας, κος Κυριάκος Χρυσοχόος, βεβαίωσε ότι έχει κατανοήσει και αποδέχεται τους όρους καθώς επίσης και την διάρκεια ισχύος των Αδειών Κατασκευής και Λειτουργίας της ΡΑΕΚ Κ35-2009 και Π27-2009 αντίστοιχα,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να εγκρίνει παράταση της χρονικής ισχύος της υπ’ αριθμόν Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd για άλλους 30 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/06/2021, χρονικό διάστημα εντός του οποίου η εταιρεία θα πρέπει να:
  1. Ολοκληρώσει τον λεπτομερή σχεδιασμό του Σταθμού, την επιλογή του τύπου του Σταθμού και τον προμηθευτή του εξοπλισμού,
  2. Υποβάλει αίτημα Τροποποίησης των όρων των Αδειών της ΡΑΕΚ, όταν και εάν η επιλογή του τύπου του Σταθμού δεν συνάδει με τους όρους των Αδειών της ΡΑΕΚ.
  3. Ολοκληρώσει όλα τα κατασκευαστικά έργα του Σταθμού και να τεθεί σε εμπορική λειτουργία,
 2. Η απόφαση της ΡΑΕΚ για παράταση της υπ’ αριθμόν Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής μέχρι τις 31/06/2021 είναι υπό την αίρεση ότι: 
  1. Η εταιρεία να διασφαλίσει ότι  το προτεινόμενο έργο και οι άλλες απαιτούμενες άδειες και/ή εγκρίσεις που έχει εξασφαλίσει ή θα εξασφαλίσει συνάδουν με τους όρους της Άδειας της ΡΑΕΚ. Σε περίπτωση που αυτές δεν συνάδουν, η εταιρεία να υποβάλει αίτημα τροποποίησης της Άδειας της.
  2. Η εταιρεία θα πρέπει εντός 3ων μηνών να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Σταθμού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή - Gantt chart, στο οποίο να φαίνεται το critical path.
  3. Η  εταιρεία για όλη την περίοδο ισχύος της Άδειας Κατασκευής και  μέχρι τη λήξη της στις 31/06/2021, θα πρέπει να υποβάλλει και παρουσιάζει στα Γραφεία της ΡΑΕΚ ανά δίμηνο, την πρόοδο των εργασιών, τις ενέργειες και το ποσοστό υλοποίησης του Σταθμού, ως ποσοστό του χρονοδιαγράμματος Gantt chart που θα υποβάλει.
  4. Εντός της περιόδου ισχύος της παράτασης της Άδειας Κατασκευής, η εταιρεία πρέπει να εξασφαλίσει τυχόν άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για το προτεινόμενο με την Άδεια της ΡΑΕΚ έργο.
  5. Η εταιρεία PEC Powerenergy Cyprus Ltd οφείλει και πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου, των σχετικών με την Έκδοση Αδειών Κανονισμών και των όρων των Αδειών που κατέχει.
 3. Παράλειψη συμμόρφωσης με τους πιο πάνω όρους θα συνεπάγεται την ενεργοποίηση του κανονισμού 15(ε) και (στ) των Κανονισμών Περί Έκδοσης Αδειών Κ.Δ.Π.538/2004 για τις σχετικές εν ισχύ Άδειες.
 4. Η Απόφαση της ΡΑΕΚ να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Κατασκευής Κ35-2009 της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd μέχρι τις 31/06/2021, θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.