Αρ. Απόφασης: 236/2020
 
Ημερομηνία: 21 Ιουλίου 2020
 
Θέμα: Αίτηση της Εταιρείας Εnergean International Ltd, HE 262224, για Χορήγηση Άδειας Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Χονδρικούς Πελάτες
 
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2020, υπ’ αριθμόν 47/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
 • ο φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ-2 αίτησης της εταιρείας Energean International Ltd για χορήγηση άδειας προμήθειας φυσικού αερίου σε χονδρικούς πελάτες που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 19 Νοεμβρίου 2019 και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν, Αρ.Εισερχ.4191-2019, 
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2019, Αρ. Εξερχ. ΕΜ79-2019. 
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, Παράρτημα I,
 • η επιστολή του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2019, Αρ. Εισερχ. 80/2020. 
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον αιτητή με Αρ. Φακ. 06.02.04/82-2020, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2020, Αρ. Εξερχ. 82/2020,
 • η επιστολή του αιτητή προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020, Αρ. Εισερχ. 1388/2020. 
 • η επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ημερομηνίας 14 Μαΐου 2020, Αρ. Εισερχ. ΑΠ3-2020. 
 • το σχετικό παραδοτέο του εξωτερικού εμπειρογνώμονα της ΡΑΕΚ σε θέματα αγοράς φυσικού αερίου στο πλαίσιο της Σύμβασης 03/2018 που αφορά την «Παροχή Ειδικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν στην Οργάνωση της Αγοράς του Φυσικού Αερίου», ημερομηνίας 19 Μαΐου 2020, Αρ. Εισερχ. 2251/2020. 
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, Παράρτημα II,
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον αιτητή με Αρ. Φακ. 06.02.04/857-2020, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2020, Αρ. Εξερχ. 857/2020,
 • η επιστολή του αιτητή προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2020, Αρ. Εισερχ. 1836/2020,
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, Παράρτημα III,
 • τα δημοσιεύματα της ΡΑΕΚ σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας για δύο συνεχόμενες ημέρες στις 23 και 24 Ιουνίου 2020 για το γεγονός ότι υποβλήθηκε η συγκεκριμένη αίτηση, Παράρτημα IV,
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον αιτητή με Αρ. Φακ. 06.02.04/999-2020, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2020, Αρ. Εξερχ. 999/2020,
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2020 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, Παράρτημα V,
 • η υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, με θέμα «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων», Παράρτημα VI,
 • η γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με το κατά πόσον «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νομός του 2012» βρίσκεται σε αντίθεση και είναι ασύμφωνος προς τις διατάξεις του Άρθρου 25 του Συντάγματος (Αναφορά 2/2012), ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, Παράρτημα VII,
 • η επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα «Αναφορά 2/2012 Προέδρου της Δημοκρατίας v. Βουλής των Αντιπροσώπων», ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2015, Παράρτημα VIII,
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς εξωτερικούς νομικούς συμβούλους με Αρ. Φακ. 03.03.02/840-2019, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2019, Αρ. Εξερχ. 840/2019,
 • η νομική γνωμάτευση εξωτερικών νομικών συμβούλων, ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2019, Αρ. Εισερχ 2210/2019,
 • το Νομοσχέδιο της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που τιτλοφορείται ως «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020», 
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς εξωτερικούς νομικούς συμβούλους με Αρ. Φακ. 06.02.04/1039-2020, ημερομηνίας 02 Ιουλίου 2019, Αρ. Εξερχ. 1039/2020,
 • η νομική γνωμάτευση του Νομικού Τμήματος της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 09 Ιουλίου 2020, Παράρτημα ΙX,
 • η νομική γνωμάτευση των εξωτερικών νομικών συμβούλων της ΡΑΕΚ  ημερομηνίας 09 Ιουλίου 2020, Αρ. Εισερχ. 2448/2020,
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2020 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, Παράρτημα X.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη: 
 • τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2018 (Ν.183(Ι)/2004) («Νόμος») και μεταξύ άλλων,
  • τον ορισμό της «προμήθειας» ως την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης, φυσικού αερίου, καθώς και υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε πελάτες,
  • τον ορισμό του «πελάτη» ως τους χονδρικούς και τελικούς πελάτες φυσικού αερίου και τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, που αγοράζουν φυσικό αέριο,
  • τον ορισμό του «επιλέγων πελάτη» ως τον πελάτη που είναι ελεύθερος να αγοράζει φυσικό αέριο από τον προμηθευτή της επιλογής του,
  • τον ορισμό του «χονδρικού πελάτη» ως το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένου του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς και του διαχειριστή συστήματος διανομής, το οποίο αγοράζει φυσικό αέριο προκειμένου να το μεταπωλήσει εντός ή εκτός του δικτύου στο οποίο είναι εγκατεστημένο,
  • το άρθρο 8, σύμφωνα με το οποίο δεν δύναται οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις πιο κάτω δραστηριότητες, χωρίς προηγουμένως να του έχει χορηγηθεί άδεια από τη ΡΑΕΚ δυνάμει των διατάξεων του Νόμου (…),
(δ) προμήθεια ΦΑ, μεταξύ άλλων σε πελάτες χονδρικής·
(ε) προμήθεια ΦΑ σε επιλέγοντες πελάτες·
(στ) προμήθεια ΦΑ σε μη επιλέγοντες πελάτες,
 
 • το άρθρο 10, σύμφωνα με το οποίο κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας, η ΡΑΕΚ ακολουθεί τη διαδικασία που καθορίζουν οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47(2)(α) και λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες, που ο Υπουργός δύναται να δημοσιεύει από καιρό σε καιρό και αφορούν την κυβερνητική πολιτική (…):
(δ) τις δυνατότητες του αιτητή, περιλαμβανομένων των τεχνικών και οικονομικών του δυνατοτήτων,
 
 • το άρθρο 33 σύμφωνα με το οποίο ο Υπουργός αφού διαβουλευθεί με τη ΡΑΕΚ, εκδίδει Διάταγμα με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια βάσει  των οποίων χαρακτηρίζεται πελάτης ως «επιλέγων πελάτης»,
 • το άρθρο 44(2)(στ) σύμφωνα με το οποίο, βάσει του ονομαστικού δικαιώματος  που προέρχεται στη Δημοκρατία από το άρθρο 49(2) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε οποιαδήποτε διάστημα από την έναρξη ισχύος του Νόμου να αποφασίσει την παρέκκλιση από την εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων,
 • τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 298/2006),
 • το γεγονός ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφασή του, ημερομηνίας 05 Ιουνίου 2019, άσκησε το δικαίωμά του δυνάμει του άρθρου 44(2)(α) και (στ) του Νόμου για εφαρμογή παρεκκλίσεων, μεταξύ άλλων, από την εφαρμογή του άρθρου 33 του Νόμου περί επιλεγόντων πελατών, για το διάστημα ισχύος της αναδυόμενης αγοράς ή μέχρι τη λήψη Απόφασης τερματισμού των παρεκκλίσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Λόγω της παρέκκλισης από την εφαρμογή του άρθρου 33, προκύπτει ότι δεν θα εκδίδεται διάταγμα από τον Υπουργό Ενέργειας που να καθορίζει τους επιλέγοντες πελάτες, οπότε δεν θα υπάρχει δικαίωμα επιλογής μεταξύ περισσοτέρων  του ενός προμηθευτή και όλοι οι πελάτες θα είναι μη επιλέγοντες,
 • την Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 25/02/2013 σύμφωνα με την οποία, η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συσταθείσα δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, κεφ.113, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «ορισμένες επιχειρήσεις… σχετικές προς την εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας ή άλλων φυσικών πόρων θα ασκούνται αποκλειστικώς υπό της Δημοκρατίας ή υπό δήμου ή υπό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ιδρυόμενου προς τον σκοπόν τούτον υπό του ανωτέρου νόμου…». Συνεπώς, προκύπτει ότι δεν μπορεί να ανατεθεί αποκλειστικότητα στην προμήθεια φυσικού αερίου σε ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
 • το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, με επιστολή ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2015, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας καταγράφει ότι για να δοθούν μονοπωλιακά δικαιώματα, ήτοι να οριστεί ως αποκλειστικός προμηθευτής φυσικού αερίου η ΔΕΦΑ ΛΤΔ, θα πρέπει να μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δυνάμει Νόμου,
 • το γεγονός ότι οι εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι με τη γνωμάτευση ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2019 είχαν τοποθετηθεί, μεταξύ άλλων,  ότι «…αίτηση για παροχή άδειας προμήθειας φυσικού αερίου, η οποία θα υποβάλλεται από τρίτα νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί να εγκριθεί, μέχρι την άρση της παρέκκλισης από τα πιο πάνω άρθρα του Νόμου ήτοι μέχρις ότου η Κυπριακή αγορά παύσει να χαρακτηρίζεται ως αναδυόμενη ή μέχρι τη λήψη απόφασης τερματισμού των παρεκκλίσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο (Άρθρο 44(2)(α) και (στ) του Νόμου 183(Ι)/2004 και Άρθρο 49(2) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)», 
 • την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 06.02.04/82-2020, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2020, βάσει της οποίας ζητήθηκε από τον αιτητή η υποβολή πρόσθετων πληροφοριών δυνάμει του κανονισμού 4 των ΚΔΠ 298/2006 ώστε να είναι στη διάθεση της ΡΑΕΚ όλες οι απαιτούμενες για την εξέταση της αίτησης πληροφορίες και με την οποία επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, στον αιτητή οι ορισμοί του χονδρικού και τελικού πελάτη στον Νόμο και η υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ζητήθηκε από αυτόν να διευκρινίσει κατά πόσο και με ποιόν τρόπο έχουν ληφθεί υπόψιν κατά την υποβολή της αίτησης, 
 • την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 06.02.04/857-2020, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2020, βάσει της οποίας επισημάνθηκε στον αιτητή, μεταξύ άλλων, ότι για το διάστημα ισχύος των παρεκκλίσεων δεν θα υπάρχουν πελάτες χονδρικής εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μεταπώλησης του αερίου και υπάρχει ένας μόνο αποκλειστικός προμηθευτής,
 • το γεγονός ότι ο αιτητής με την επιστολή του ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020 ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται από τη ΡΑΕΚ μελετήθηκαν από την εταιρεία και έχουν ληφθεί υπόψη στο βαθμό που επηρεάζουν την αίτηση, και ακολούθως με την επιστολή του ημερομηνίας 29 Μαΐου 2020 ότι έχουν γνώση της υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και ότι μελετώντας την εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι τα θέματα που αναφέρονται στην επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 27 Μαΐου 2020 δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τα όσα περιλαμβάνονται στην αίτηση και καλύπτονται από αυτή,
 • το γεγονός ότι η αίτηση του αιτητή θεωρήθηκε πλήρης και δημοσιεύθηκε από τη ΡΑΕΚ για δυο συνεχείς ημέρες στις 23 και 24 Ιουνίου 2020 σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στη Δημοκρατία το γεγονός ότι υποβλήθηκε η συγκεκριμένη αίτηση όπως προνοείται στον κανονισμού 5 της ΚΔΠ 298/2006 και ταυτόχρονα  παρασχέθηκε διάστημα 21 ημερών για υποβολή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ,
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε πληροφορίες στη ΡΑΕΚ εντός του διαστήματος των 21 ημερών από τη δημοσίευση, ως γίνεται αναφορά ανωτέρω, 
 • το γεγονός ότι ο αιτητής Energean International Ltd, όπως προκύπτει από την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία είναι ιδιωτική εταιρεία με αριθμό εγγραφής ΗΕ262224 η οποία σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Σύστασης της, συστάθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2010 με βάσει τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113) ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και περαιτέρω αποτελεί μέλος ιδιωτικού ομίλου εταιρειών που δεν ελέγχεται από τη Δημοκρατία,
 • τη νομική γνωμάτευση του Νομικού Τμήματος της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με την οποία λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αιτήτρια εταιρεία, Energean International Ltd, δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αλλά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,  αυτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 του Συντάγματος, αφού δεν έχει δημιουργηθεί ως οργανισμός δημοσίου δικαίου υπό του σχετικού εξουσιοδοτικού νόμου, αλλά έχει συσταθεί με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως ιδιωτική εταιρεία, με αποτέλεσμα ενδεχόμενη χορήγηση από τη ΡΑΕΚ άδειας προμήθειας σε πελάτες χονδρικής στην εν λόγω εταιρεία να συγκρούεται με το Σύνταγμα και  τη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου,
 • το γεγονός ότι σύμφωνα με τη νομική γνωμάτευση του εξωτερικού Νομικού Συμβούλου της ΡΑΕΚ, αφ’ ης στιγμής το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει την παρέκκλιση από το άρθρο 33 του Νόμου και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρχει πέραν του ενός προμηθευτή φυσικού αερίου και με δεδομένες τις πρόνοιες του άρθρου 25 του Συντάγματος, δυνάμει των οποίων μερικές επιχειρήσεις που αφορούν ουσιώδη δημόσια υπηρεσία ή που σχετίζονται με την εκμετάλλευση πηγών ενέργειας θα ασκούνται αποκλειστικά από τη Δημοκρατία, ή από, μεταξύ άλλων, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ιδρυθεί και ελέγχεται από τη Δημοκρατία και με δεδομένο ότι η αιτήτρια εταιρεία δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ιδρυθεί και ελέγχεται από τη Δημοκρατία, η αίτηση της για προμήθεια φυσικού αερίου θα πρέπει να απορριφθεί,
 • το γεγονός ότι σύμφωνα με το Γραφείο της ΡΑΕΚ: 
  • βάσει του Νόμου και της υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω Απόφασης και για το διάστημα ισχύος των παρεκκλίσεων θα δραστηριοποιηθεί ένα μόνο πρόσωπο στην προμήθεια του φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες πελάτες οπότε θα πρέπει να εκδοθεί μια μόνο άδεια προμήθειας από τη ΡΑΕΚ καθώς και ότι, εφόσον δεν θα υπάρχει δυνατότητα μεταπώλησης του αερίου και θα υπάρχει ένας μόνο αποκλειστικός προμηθευτής, δεν θα υπάρχουν πελάτες χονδρικής για το διάστημα ισχύος των παρεκκλίσεων,
  • συνοψίζοντας τις νομικές γνωματεύσεις, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Νόμο και την υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η άδεια προμήθειας φυσικού αερίου υπό μονοπωλιακό καθεστώς δύναται να χορηγηθεί σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ιδρυθεί με νόμο και ελέγχεται από τη Δημοκρατία,
 • τo γεγονός ότι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διεξήγαγε από τις 8 Μαΐου 2020 μέχρι τις 8 Ιουνίου 2020 δημόσια διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» και ότι σκοπός της Νομοσχεδίου είναι η θέσπιση Νομοθεσίας με την οποία να ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου».
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ομόφωνα ότι:
 • με την υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την εφαρμογή παρέκκλισης από το άρθρο 33 καθορίστηκε επίσημα από το Κράτος η κυβερνητική πολιτική όσον αφορά το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς του φυσικού αερίου με την εφαρμογή μονοπωλίου  στην προμήθεια. Συνεπώς, θα υπάρχει ένας μοναδικός και αποκλειστικός προμηθευτής για το διάστημα ισχύος των παρεκκλίσεων και όλοι οι πελάτες θα είναι μη επιλέγοντες,
 • βάσει του Νόμου και της υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω Απόφασης και για το διάστημα ισχύος των παρεκκλίσεων:
  • θα πρέπει να εκδοθεί από τη ΡΑΕΚ μια μόνο άδεια προμήθειας φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες πελάτες,
  • δεν υφίστανται πελάτες χονδρικής εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μεταπώλησης του αερίου και υπάρχει ένας μόνο αποκλειστικός προμηθευτής,
 • για να είναι δυνατή η άσκηση της δραστηριότητας της προμήθειας φυσικού αερίου για το διάστημα ισχύος των παρεκκλίσεων δυνάμει της υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό καθεστώς μονοπωλίου, θα πρέπει να πληρείται η συνταγματική απαίτηση της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 όπως το πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «ιδρυόμενο προς τον σκοπόν τούτον υπό […] νόμου και διοικούμενου υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας»,
 • η αιτήτρια εταιρεία Energean International Ltd, όπως διαφαίνεται από την αίτηση και τα συνοδευτικά σε αυτή έγγραφα και στοιχεία, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 του Συντάγματος εφόσον δεν έχει συσταθεί ως οργανισμός δημοσίου υπό του σχετικού εξουσιοδοτικού νόμου, αλλά έχει συσταθεί με βάσει των περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και αποτελεί μέλος ιδιωτικού ομίλου εταιρειών που δεν ελέγχεται από τη Δημοκρατία, 
 
και αφού συνεκτίμησαν όλα τα ανωτέρω, και ασκώντας τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2018 (Ν.183(Ι)/2004) και των εξ’ αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας για προμήθεια φυσικού αερίου σε χονδρικούς πελάτες, στην εταιρεία Energean International Ltd.
 2. Τη δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕΚ στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
 3. Την κοινοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 4. Τη γνωστοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ στην αιτήτρια εταιρεία Energean International Ltd.
 5. Η απόφαση της ΡΑΕΚ να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.