Αρ. Απόφασης: 235/2022

Ημερομηνία: 19/07/2022

Θέμα: 
Εξέταση Παράβασης Όρου 8(2) της Υπ’ Αριθμoν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχεiρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερiου από την Εταιρεiα Δημόσια Επιχεiρηση Φυσικού Αερiου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 13 των Περi Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 εως 2021 και Εξέταση Παράβασης Της Υπ’ Αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 7(λζ), 13(4) και 54 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021 (Ν. 183(Ι)/2004), αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν: 
  1. Ότι η εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019) παραβίασε τον όρο 8(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 (Απόφαση 55/2021, Απόφαση 384/2021) – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
  2. Ότι η εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019) δεν συμμορφώθηκε με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης φυσικού αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης.
  3. Την επιβολή διοικητικού προστίμου για την παραβίαση του όρου 8(2) της Άδειας στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019). Το ύψος του διοικητικού προστίμου θα ανέρχεται σύμφωνα με το Άρθρο 13(4)(α)(i) του Νόμου στο ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€10.000) το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο εφόσον, αφενός η φύση της παράβασης είναι τέτοια που μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στη λειτουργία της αγοράς με την έλευση του φυσικού αερίου και αφετέρου είναι η πρώτη παράβαση που διαπιστώνεται από τη ΡΑΕΚ για τον κάτοχο της Άδειας.
  4. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η παράβαση του όρου της Άδειας εξακολουθεί να υφίσταται από την ημέρα επίδοσης της παρούσας Απόφασης και έπειτα, την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019) σύμφωνα με το άρθρο 13(4)(α)(ii) του Νόμου, ύψους εκατό Ευρώ (€100) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. Συγκεκριμένα, παράβαση του όρου 8(2) της Άδειας θα πάψει να υφίσταται μόνο όταν ο κάτοχος της Άδειας υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ όλα όσα προβλέπονται στον όρο 8(1) της Άδειάς του.
  5. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ως κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 7(λζ) του Νόμου για την μη συμμόρφωση με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021, στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019). Το ύψος του διοικητικού προστίμου ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (€15.000) το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο εφόσον, το γεγονός ότι έως σήμερα, δεκαέξι (16) μήνες μετά την χορήγηση της Άδειας δεν έχει εκκινήσει η Πρώτη Ανοιχτή Διαδικασία συνεπάγεται σοβαρή καθυστέρηση στην κατάρτιση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση του Συστήματος Μεταφοράς το οποίο, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λειτουργία της αγοράς και την τροφοδότηση της ηλεκτροπαραγωγής με την έλευση του φυσικού αερίου.
  6. Όπως επιδοθεί η παρούσα Απόφαση στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019).
  7. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.