Αρ. Απόφασης: 234/2022

Ημερομηνία: 19/07/2022

Θέμα: 
Εξέταση Παράβασης Όρου 9(2) της Υπ’ Αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου από την Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 13 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 13(4) και 54 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021 (Ν.183(Ι)/2004), αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν: 
  1. Ότι η εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019) παραβίασε τον όρο 9(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 (Απόφαση 288/2021, Απόφαση 335/2021) – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.
  2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019). Το ύψος του διοικητικού προστίμου θα ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 13(4)(α)(i) του Νόμου στο ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000) το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο εφόσον, αφενός η φύση της παράβασης είναι τέτοια που μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στη λειτουργία της αγοράς με την έλευση του φυσικού αερίου και αφετέρου λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι είναι η πρώτη παράβαση που διαπιστώνεται από τη ΡΑΕΚ για τον κάτοχο της Άδειας,
  3. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η παράβαση εξακολουθεί να υφίσταται από την ημέρα επίδοσης της παρούσας Απόφασης και έπειτα, την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019) σύμφωνα με το άρθρο 13(4)(α)(ii) του Νόμου, ύψους εκατό Ευρώ (€100) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. Συγκεκριμένα, ο κάτοχος της Άδειας πρέπει να υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ το οποίο θα είναι συμβατό με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της ΡΑΕΚ με την επιστολή της ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2021, το οποίο, εφόσον εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, δεν θα επιδέχεται των όποιων αλλαγών από τον κάτοχο της Άδειας.
  4. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019).
  5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.