Αρ. Απόφασης: 234/2017
 
Ημερομηνία: 03 Νοεμβρίου 2017

Θέμα: ​Χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν στην εταιρεία KTV Green Enterprises Ltd Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, για εμπορική χρήση, συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος 1ΜW, στο Φ/Σχ. (27/46), τεμάχιο 245 και 246, στον Κάμπο, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Η Εξαίρεση από Άδεια θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ, για την έκδοση της Εξαίρεσης από Άδεια, θα γνωστοποιηθεί στον αιτητή και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.