Αρ. Απόφασης: 230/2018
 
Ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου 2018

Θέμα: ​Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος 2019

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2017 (Ν.122(Ι)/2003),
 • Τη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, Κ.Δ.Π. 208/2018, παράγραφος 8.11, σύμφωνα με την οποία η διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ) θα προσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους διατίμησης σύμφωνα με ένα υπολογισμό προσαρμογής της τιμής των καυσίμων.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με θέμα «Έγκριση των νέων διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021», στην οποία προνοείται ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής της ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας,  
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 23/2017, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2017 με θέμα «Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για το Έτος 2017» με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητήθηκαν να υποβληθούν στοιχεία αναφορικά με το ατύχημα στη Μονάδα Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού (ΗΣΒ),
 • Την επιστολή του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. OA6/AC/137/1166661 με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ για Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για το έτος 2017» ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2017, με την οποία υποβλήθηκε, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 στον ΗΣΒ, η οποία καταστράφηκε σε ατύχημα που προκλήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016. Σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα η ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ θα ξεκινούσε τις σχετικές διαδικασίες μέσα Απριλίου 2017 και σε περίοδο είκοσι μηνών, δηλαδή μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2018, θα ολοκλήρωνε την ανοικοδόμηση της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 στον ΗΣΒ,
 • Τη συνάντηση μεταξύ ΡΑΕΚ και ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ που έγινε στις 18 Ιουλίου 2017 με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ 23/2017 σχετικά με τους Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου», στην οποία συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων ότι το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιδιόρθωσης της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 του ΗΣΒ το οποίο έχει ζητήσει η ΡΑΕΚ με επιστολή της προς την ΑΗΚ Παραγωγή, θα είναι δεσμευτικό.
 • Την επιστολή της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8 με θέμα «Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού, Έργο Ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3, Εγκατάσταση Μονάδας Αποθείωσης» ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2017, με την οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ έκθεση προόδου για το έργο ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 του ΗΣΒ και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το οποίο το έργο θα ολοκληρωνόταν στο τέλος του έτους 2018,
 • Τις μετέπειτα επιστολές της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ με θέμα «Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού, Έργο Ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3, Εγκατάσταση Μονάδας Αποθείωσης» με τις οποίες υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ οι εκθέσεις προόδου σε μηνιαία βάση, με πιο πρόσφατη την επιστολή με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8 ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2018, στην οποία αναφέρεται ότι η ανοικοδόμηση της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 του ΗΣΒ θα ολοκληρωθεί στις 24 Μαΐου 2019,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 161/2017 με θέμα «Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Αύγουστος 2017 – Δεκέμβριος 2017», ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2017, 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 30/2018, με θέμα «Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2018», ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2018,  
 • Την Αρ. Φακ. 06.01.02.04/474-18 επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, προς τον Διευθυντή της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ με την οποία τον καλούσε να ενημερώσει τη ΡΑΕΚ, μεταξύ άλλων για το επιπρόσθετο κόστος που θα καταβάλουν οι καταναλωτές εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 του ΗΣΒ για τους πρόσθετους έξι μήνες Δεκέμβριος 2018 – Μάϊος 2019,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με θέμα «Έργο Ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής Αρ. 3 του ΗΣΒ – Εκθέσεις Προόδου Αρ. 13 και 14» ημερομηνίας 22 Μαΐου 2018,
 • Την επιστολή της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΠΗ/326/8 με θέμα «Ανοικοδόμηση Μονάδας Αποθείωσης του Ατμολέβητα Αρ. 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού» ημερομηνίας 23 Μαΐου 2018 με την οποία μεταξύ άλλων υπέβαλε μελέτη σχετικά με το επιπρόσθετο κόστος στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής που προκύπτει από τη μη διαθεσιμότητα της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 του ΗΣΒ για τους έξι μήνες Δεκεμβρίου 2018-Μαϊου 2019, το οποίο υπολογίστηκε στα €8,430,471,
 • Την Αρ. Φακ. 06.01.02.04/608-18 επιστολή της ΡΑΕΚ, με θέμα «Κόστος Λειτουργίας Ηλεκτρικού Συστήματος» ημερομηνίας 7 Μαΐου 2018, προς τον Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με την οποία τον καλούσε να προβεί σε σύγκριση του κόστους λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Μαΐου 2019 για την περίπτωση που η Ατμοηλεκτρική Μονάδα Αρ. 3 του ΗΣΒ θα είναι ή δεν θα είναι διαθέσιμη για ηλεκτροπαραγωγή και να ενημερώσει σχετικά την ΡΑΕΚ,
 • Την επιστολή του Διευθυντή του ΔΣΜΚ Αρ. Φακ. ΔΣ2/1020.1.1 & 120.1.4/181131 με θέμα «Κόστος Λειτουργίας Ηλεκτρικού Συστήματος» ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018 με την οποία ο ΔΣΜΚ υπέβαλε μελέτη της σύγκρισης του εκτιμώμενου κόστους λειτουργίας ηλεκτρικού συστήματος για την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Μαΐου 2019 για την περίπτωση που η Ατμοηλεκτρική Μονάδα Αρ. 3 του ΗΣΒ θα είναι ή δε θα είναι διαθέσιμη, το οποίο υπολογίστηκε στα €11,040,932, 
 • Την έκθεση του Γραφείου της ΡΑΕΚ με τίτλο «Επιπρόσθετο Λειτουργικό Κόστος Παραγωγής χωρίς τον ΑΤ/Σ Αρ. 3 του ΗΣΒ για την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 - Μαΐου 2018»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 127/2018 με θέμα «Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018», ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2018, με την οποία εγκρίθηκαν οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για καταναλωτές, οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και οι βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.04/906-18 ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2018 με την οποία η ΡΑΕΚ:
  • κάλεσε την ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ όπως τηρήσει πιστά το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε υποβάλει με την επιστολή Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8 ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2017, σύμφωνα με το οποίο το έργο της ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής Αρ. 3 θα ολοκληρωνόταν στο τέλος του έτους 2018,
  • ενημέρωσε την ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ ότι το επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος που θα προκύψει για την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Μαΐου 2019 λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής Αρ. 3, που υπολογίστηκε από την ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ στα €8,430,471 και από τον ΔΣΜΚ στα €11,040,932 δυνατό να μην κριθεί εύλογο σύμφωνα με το άρθρο 32(3) του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.
 • Την επιστολή της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ3/AC/137/326.8 με θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμων καταναλωτών και Τιμής για Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019», ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2018,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2018 αναφορικά με τον έλεγχο και επαλήθευση των συντελεστών ρήτρας καυσίμου, 
   
και αφού εκτίμησε ότι:
 • η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 του ΗΣΒ μετά τον Δεκέμβριο του 2018, παρατείνει τη μη λειτουργία την Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 του ΗΣΒ, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επιβαρυνθούν με επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος,
 • το επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος συνεπεία της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της ανοικοδόμησης της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 του ΗΣΒ μετά τον Δεκέμβριο του 2018 δεν ανακύπτει εύλογα και πάνω σε αποδοτική βάση, 
   
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 1. Να εγκρίνει τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ, για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2019:
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή τάση 0.00024665
Μέση τάση 0.00024156
Ψηλή τάση 0.00023722
Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 1 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται.
 
 1. Να εγκρίνει τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και τις αντίστοιχες βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ:
 
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή τάση 0.00024156
Μέση τάση 0.00023722
Ψηλή τάση 0.00023290
 
Βασικές Τιμές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh
Χαμηλή τάση 7.466
Μέση τάση 7.336
Ψηλή τάση 7.206
 
 1. Να δώσει οδηγίες στη ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ όπως εφαρμόσει τους αναθεωρημένους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ και για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τις αναθεωρημένες βασικές τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ:
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2019, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2019 και μετέπειτα.
 2. Να μην εγκρίνει την ανάκτηση από την ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ, του επιπρόσθετου λειτουργικού κόστους ύψους €11,040,932 (όπως αυτό έχει υπολογιστεί από τον ΔΣΜΚ ως ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) το οποίο αναμένεται να προκύψει την από μη διαθεσιμότητα της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 του ΗΣΒ στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής από τον Δεκέμβριο 2018 μέχρι και τον Μάιο του 2019. Αυτό να εφαρμοστεί με την μείωση του Μέσου Σταθμικού Κόστους Καυσίμου κατά €1,840,155 το μήνα, για έξι μήνες, αρχίζοντας από τον υπολογισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους Καυσίμου του μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 3. Σε περίπτωση που η Ατμοηλεκτρική Μονάδα Αρ. 3 του ΗΣΒ συνεχίζει να βρίσκεται εκτός λειτουργίας μετά τον Μάιο 2019, το επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος που θα εκτιμηθεί ότι θα προκύψει μετά τον Μάιο του 2019 δε θα εγκριθεί για ανάκτηση από τη ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
Ως αποτέλεσμα των σημείων 1-4 πιο πάνω, αναμένεται ότι η μέση τιμή ηλεκτρισμού για ένα μέσο οικιακό καταναλωτή θα μειωθεί κατά 3,6% τον Φεβρουάριο του 2019 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2018, με την προϋπόθεση ότι το Μέσο Σταθμικό Κόστος Καυσίμου θα παραμείνει ως είχε στα τιμολόγια καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση Δεκεμβρίου 2018.