Αρ. Απόφασης: 227/2023

Ημερομηνία: 18/07/2023

Θέμα: 
15 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 14,68MWp
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΣΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 30/44W2, τεμάχιο 366 στην Ψιμολόφου της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Panwa Green Sunrise Pv Park 1 Ltd (ΗΕ 440574), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,8MWp,  στο Φ/Σχ. 39/31, τεμάχιο 125 στην Αλάμπρα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία BMF Taliadoros Ltd (ΗΕ 427944), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,34MWp,  στο Φ/Σχ. 30/60, τεμάχια 298, 299 στο Μαργί της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solartech Park 3 (I.B) Ltd (ΗΕ 404921), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp,  στο Φ/Σχ. 29/19, τεμάχια 405, 406, 536, 645 στην Ορούντα/Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, το οποίο θα είναι πρόσθετο μέρος του σταθμού που λειτουργεί με την υπ’ αριθμό Ε3553/2022 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΝΠ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 53/01, τεμάχιο 934 στην Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΝΠ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 53/01, τεμάχιο 394  στην Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solek Paphos I Ltd (ΗΕ 409618), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,3MWp,  στο Φ/Σχ. 26/60, τεμάχια 100, 101, 186 στην Στενή της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  8. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία AGM Lighpower Ltd (ΗΕ 380841), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2MW και αποθηκευτική ισχύ 4MWh στο Φ/Σχ. 40/11, τεμάχιο 560 στην Λουρουκίνα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  9. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία M. HadjiDemosthenous Renewable Energy Ltd (ΗΕ 439759), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,95MWp,  στο Φ/Σχ. 51/30, τεμάχιο 273 στην Τίμη της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  10. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΑΣ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,4MWp,  στο Φ/Σχ. 20/60, τεμάχιο 865 στο Ακάκι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  11. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Paverio Energy Ltd (ΗΕ 436994), συνολικής εγκατεστημένης 0,34MWp, στο Φ/Σχ. 20/60, τεμάχιο 333 στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας,
  12. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΜΠ, συνολικής εγκατεστημένης 0,707MWp, στο Φ/Σχ. 30/18W1, τεμάχιο 473 στην Πάνω Δευτερά της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  13. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΠΧ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,308MWp,  στο Φ/Σχ. 20/60, τεμάχιο 161 στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  14. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Patelia Holdings Ltd (ΗΕ 168726), συνολικής εγκατεστημένης 0,286MWp,  στο Φ/Σχ. 29/10, τεμάχιο 308 στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  15. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία CCS Stylianides Developments Ltd (ΗΕ 112015), συνολικής εγκατεστημένης 0,3MWp,  στο Φ/Σχ. 53/26, τεμάχιο 114 στις Πάνω Κυβίδες της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.