Αρ. Απόφασης: 227/2018
 
Ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου 2018
 
Θέμα: Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2019 - 2028
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά: 
  • τις πρόνοιες του άρθρου 63 και τις εξουσίες που παρέχει το άρθρο 63(3) που αφορά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς, το οποίο ετοιμάζεται και υποβάλλεται από το ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ για έγκριση,
  • Την επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: Δ/210.4.16/182748, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, με την οποία υπέβαλε για έγκριση το προτεινόμενο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2019 – 2028, 
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015), όπου η ΡΑΕΚ καθορίζει τα επιτρεπόμενα έσοδα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει, τη δραστηριότητα της ιδιοκτησίας του συστήματος μεταφοράς. Με βάση την παράγραφο 6.7 του κεφαλαίου 6 «Επιτρεπόμενα Έσοδα», η ΡΒΑΠ για μια δραστηριότητα θα υπολογίζεται και στο τέλος κάθε έτους απολογιστικά σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της εν λόγω Ρυθμιστικής Απόφασης, και θα υπάρχει μια απολογιστική αναπροσαρμογή στο κεφαλαιουχικό σκέλος των επιτρεπόμενων εσόδων βασισμένο στις πραγματικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του έτους οι οποίες έχουν περιληφθεί στη ΡΒΑΠ,
 • Την Απόφαση Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2017, με τίτλο «Έγκριση Νέων Διατιμήσεων ΑΗΚ για περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021», με την οποία, μεταξύ άλλων, είχε δοθεί έγκριση στην ΑΗΚ για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021, όπου για τη δραστηριότητα της ιδιοκτησίας του συστήματος μεταφοράς λήφθηκαν υπόψη οι δαπάνες που αφορούν την πενταετία 2017-2021 στη βάση του εγκεκριμένου 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2016-2025,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 157/2018, με την οποία είχε εγκριθεί η «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ – Αναθεώρηση 1»,
 • Τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΡΑΕΚ στις 5 Ιουλίου 2017 όπου, μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε όπως από τούδε και στο εξής τα προτεινόμενα 10ετή Προγράμματα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς να υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ για έγκριση από τον ΔΣΜΚ εντός Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους, ούτως ώστε αυτά να προηγούνται και να λαμβάνονται υπόψη στα επικείμενα σχέδια διατιμήσεων της ΑΗΚ και στα επιτρεπόμενα έσοδά της,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018,
 • Τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στις 5 Δεκεμβρίου 2018 για το εν λόγω θέμα όπου συζητήθηκαν οι διαφωνίες μεταξύ του ΔΣΜΚ και του ΙΣΜ σχετικά με συγκεκριμένα έργα του προτεινόμενου 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2019 – 2028, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Την έγκριση του αναθεωρημένου 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2019-2028, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, πλην των ακόλουθων έργων, για τα οποία υπάρχει διαφωνία μεταξύ του ΔΣΜΚ και του ΙΣΜ: 
  1. Έργο Α/Α 112 - Μετακίνηση τμήματος της εναέριας γραμμής Μεταφοράς «Αλάμπρα-Αθαλάσσα» στο Δάλι. 
  2. Έργο Α/Α 126 - Νέα σύνδεση «Τριμίκλινη-Τεμπριά» ΜΚ UPAS 300mm2 1x150MVA και Αποξήλωση ΕΓ 66kV «Τεμπριά-Καρβουνά- Τριμίκλινη». 
 2. Για το έργο Α/Α 112 - Μετακίνηση τμήματος της εναέριας γραμμής Μεταφοράς «Αλάμπρα-Αθαλάσσα» στο Δάλι, να καλέσει τον ΔΣΜΚ όπως αναστείλει την υλοποίηση του εν λόγω έργου αφού το Υπουργείο Άμυνας ζήτησε από τον ΙΣΜ την αναστολή λήψης τελικής απόφασης που αφορά την εν λόγω μετακίνηση λόγω νεότερων εξελίξεων και μέχρι περαιτέρω αξιολόγησης των νέων δεδομένων που προκύπτουν, καθώς και ο ΙΣΜ επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση της μετακίνησης προτού αξιολογηθούν οι νεότερες αυτές εξελίξεις. 
 3. Για το έργο Α/Α 126 - Νέα σύνδεση «Τριμίκλινη-Τεμπριά» ΜΚ UPAS 300mm2 1x150MVA και Αποξήλωση ΕΓ 66kV «Τεμπριά-Καρβουνά-Τριμίκλινη», να καλέσει τον ΔΣΜΚ και ΙΣΜ όπως διαβουλευθούν για το εν λόγω έργο ώστε εκατέρωθεν να έχουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία υπόψη τους προς λήψη κοινής απόφασης σε σχέση με την συμπερίληψη ή μη του εν λόγω έργου στο επόμενο δεκαετές. 
 4. Στα πλαίσια, όσο το δυνατό, για μείωση των εξόδων και συγκράτηση των οικονομικών δαπανών, να ζητηθεί από το ΔΣΜΚ, να καταβάλλει κατά την υλοποίηση των έργων προσπάθεια για μείωση στο μέγιστο εφικτό βαθμό των αναμενόμενων δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αλλά και την υποχρέωση για τη λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισμένου, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου Συστήματος Μεταφοράς.
 5. Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΔΣΜΚ για πληροφόρηση και ενέργεια. 
 6. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.