Αρ. Απόφασης: 219/2023

Ημερομηνία: 11/07/2023

Θέμα: 
2 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 1,6MW

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, στην εταιρεία Bioland Project 53 Ltd (ΗΕ 380087), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,3MWp, στο Φ/Σχ. 30/46Ε1, τμήμα 7, τεμάχιο 381 στο Τσέρι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, στην εταιρεία Three Hats Ltd (ΗΕ 303577), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3MWp, στο Φ/Σχ. 29/39Ε1, τμήμα 3, τεμάχιο 37 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  3. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.