ΑρΑπόφασης: 217/2024
 
Ημερομηνία: 09/07/2024
 
Θέμα: Αξιολόγηση Αναθεωρημένου Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που Υποβλήθηκε από τον Κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ στις 2 Φεβρουαρίου 2024

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2024 υπ’ αριθμόν 48/2024, Anchorτέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) στις 17 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα «Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) – Υποβολή αναθεωρημένου Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ (Όρος 5 στ)», Αρ. Εισερχ. 467/2024, και
 • Το υπ’ αριθμόν 419/2024 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2024, με θέμα «Αξιολόγηση αναθεωρημένου Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2022 (Ν. 183(Ι)/2004) και ειδικότερα το άρθρο 7(1)(λδ),
 • Τους όρους της Άδειας και ειδικότερα τον όρο υπ’ αριθμόν 5(στ), σύμφωνα με τον οποίο ο κάτοχος της Άδειας συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στην ΡΑΕΚ Κώδικα Διαχείρισης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο οποίος υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της Άδειας,
 • Την υπ’ αριθμόν 266/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Αίτημα του κατόχου της Άδειας για παράταση υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Όρος 5(στ) της Άδειας»,
 • Την υπ’ αριθμόν 442/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Αίτημα του κατόχου της Άδειας για παράταση προθεσμίας υποβολής Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Όρος 5(στ) της Άδειας»,
 • Την υπ’ αριθμόν 443/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 5(στ) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και της υπ’ Αριθμόν 266/2022 Απόφασης ΡΑΕΚ»,
 • Την υπ’ αριθμόν 35/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 5(στ) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και της υπ’ Αριθμόν 266/2022 Απόφασης ΡΑΕΚ»,
 • Την υπ’ αριθμόν 246/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2023 με θέμα «Υποβολή Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ από κάτοχο Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ», και
 • Την υπ’ αριθμόν 415/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2023 με θέμα «Αξιολόγηση Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 415/2023 Απόφασή της, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2023 αποφάσισε να μην εγκρίνει τον Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε στις 6 Ιουλίου 2023, και να καλέσει τον κάτοχο της Άδειας όπως προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις προς συμμόρφωση με το Παράρτημα της εν λόγω Απόφασης, και υποβάλει στη ΡΑΕΚ προς έγκριση αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα έως την 1η Φεβρουαρίου 2024.
 • Με επιστολή του προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2024, ο κάτοχος της Άδειας υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕΚ αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 5(στ) της Άδειας,
 • Το περιεχόμενο του αναθεωρημένου Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ έτυχε αξιολόγησης από το Γραφείο της ΡΑΕΚ ως αυτό προκύπτει από το σχετικό Εσωτερικό Σημείωμα Αρ. 419/2024. Η αξιολόγηση έγινε στη βάση των ελάχιστων απαιτούμενων περιεχομένων που καταγράφονται στον σχετικό όρο 5(στ) της Άδειας και της συμμόρφωσής του αναθεωρημένου Κώδικα με τα σχόλια και επισημάνσεις που καταγράφηκαν στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμόν 415/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις πρακτικές που εφαρμόζονται από Διαχειριστές Εγκαταστάσεων ΥΦΑ σε άλλα Κράτη Μέλη και τις ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς φυσικού αερίου.
 • Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφορά αξιολόγησης, στον αναθεωρημένο Κώδικα Εγκατάστασης ΥΦΑ εντοπίστηκαν σημεία τα οποία είτε δεν καλύπτονται επαρκώς, είτε χρήζουν τροποποίησης ή διαγραφής, για τα οποία παρατέθηκαν γενικά και επιμέρους σχόλια.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 2 Φεβρουαρίου 2024 δεν δύναται να τύχει έγκρισης από τη ΡΑΕΚ ως υποβλήθηκε, καθότι διαπιστώνεται ότι δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τα σχόλια και επισημάνσεις που καταγράφηκαν στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμόν 415/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός σημείων επί του περιεχομένου που χρήζουν περαιτέρω επέκτασης, τροποποίησης ή διαγραφής, όπως καταγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του Άρθρου 7(1)(λδ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να μην εγκρίνουν τον αναθεωρημένο Κώδικα Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 2 Φεβρουαρίου 2024 και να καλέσουν τον κάτοχο της Άδειας όπως:
  1. προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Κώδικα προς συμμόρφωση με το Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης, και
  2. υποβάλει στη ΡΑΕΚ προς έγκριση αναθεωρημένο Κώδικα έως την 6η Σεπτεμβρίου 2024.
 2. Να κοινοποιήσουν την παρούσα Απόφαση στον κάτοχο της Άδειας.
 3. Στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, εξαιρουμένου του Παραρτήματος Ι, το οποίο περιλαμβάνει πρώιμα δεδομένα αναφορικά με την λειτουργία της εγκατάστασης ΥΦΑ.