Αρ. Απόφασης: 217/2022

Ημερομηνία: 08/07/2022

Θέμα: Επιτρεπόμενα Εσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ Διανομής για το Έτος 2022

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 42/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής με Αρ. Φακ. ΔΔ/326.8, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2022», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 2744/22,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Διανομής, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2022, προς τη ΡΑΕΚ,  Αρ. Εισερχ. 2744/22, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄ Αρ. 486/2022, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2022, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2022».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2022, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 375/2021, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.7 για το Ημερολογιακό Έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 157/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2022», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 169/2022, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2022, με θέμα «Αναθεωρημένοι Παράμετροι που Υπέβαλε ο ΔΣΔ για τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Έτος 2022».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, αναφορικά με τον υπολογισμό των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2022 και των ακόλουθων Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων: 
 
 • Διατίμηση χρήσης Συστήματος Διανομής Μέσης Τάσης (Δ-ΧΜ),
 • Διατίμηση χρήσης Συστήματος Διανομής Χαμηλής Τάσης (Δ-ΧΧ),
 • Διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών μετρήσεων που ανακύπτουν από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (Δ-ΜΕΤ) 
και διαπίστωσαν ότι αυτά συνάδουν με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα με τις πρόνοιες των άρθρων 22 και 23 καθώς επίσης και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015, αφού έχει γίνει ακολουθώντας τις αρχές της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, εκτίμησαν ταυτόχρονα την αναγκαιότητα έγκρισης αυτών. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/202), αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για ανάκτηση από τη Διατίμηση Χρήσης Συστήματος Διανομής Μέσης Τάσης (Δ-ΧΜ) και του Συστήματος Διανομής Χαμηλής Τάσης (Δ-ΧΧ) για το 2022, όπως αυτά υποβλήθηκαν με την επιστολή της ΑΗΚ Διανομής με Αρ. Φακ. ΔΔ/326.8 ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2022», ως ακολούθως:
Πίνακας 1: Εγκεκριμένα Επιτρεπόμενα Έσοδα Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ για το έτος 2022
Ανάκτηση από διατίμηση Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022 Απολογιστικές αναπροσαρμογές 2020 Συνολικά Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022
Διατιμήσεις χρήσης του Συστήματος Διανομής  (μέση και χαμηλή τάση), που περιλαμβάνει ένα στοιχείο χρέωσης το οποίο σχετίζεται με το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) 95,049,756 -5,415,940 89,633,816
 1. Την έγκριση των Διατιμήσεων Χρήσης Συστήματος Διανομής Μέσης Τάσης (Δ-ΧΜ) και του Συστήματος Διανομής Χαμηλής Τάσης (Δ-ΧΧ) όπως αυτές έχουν υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Διανομής με Αρ. Φακ. ΔΔ/326.8 ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2022», ως ακολούθως:
Πίνακας 2: Εγκεκριμένη Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ για το έτος 2022
Διατίμηση Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ 2022  
Δ-ΧM για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Μέση Τάση 1.03 €σ/kWh
Δ-ΧM για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση 1.05 €σ/kWh
Δ-ΧX για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση 1.16 €σ/kWh
 1. Ο ΔΣΔ να υποβάλει επικαιροποιημένη Μελέτη για το έτος 2021 για τα προφίλ της άεργου ισχύος και του συντελεστή ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος, μέχρι την 31η Αυγούστου 2022.
 1. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για ανάκτηση από τη Διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών μετρήσεων που ανακύπτουν από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (Δ-ΜΕΤ) για το 2022, όπως αυτά υποβλήθηκαν με την επιστολή της ΑΗΚ Διανομής με Αρ. Φακ. ΔΔ/326.8 ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2022», ως ακολούθως:
 
Πίνακας 3: Εγκεκριμένα Επιτρεπόμενα Έσοδα Δ-ΜΕΤ για το έτος 2022
Ανάκτηση από διατίμηση  Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022  Απολογιστικές αναπροσαρμογές 2020 Συνολικά Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022
Διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών μετρήσεων που ανακύπτουν από το Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής (Δ-ΜΕΤ) € 3,718,994 0 3,718,994
 1. Τον καθορισμό της Διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών Μετρήσεων (Δ-ΜΕΤ) στα ίδια επίπεδα με το 2021, ως ακολούθως:
Διατίμηση Δ-ΜΕΤ 2022  
Δ-MET 0.49 €/καταναλωτή/μήνα
 1. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.