Αρ. Απόφασης: 216/2019

Ημερομηνία: 21/08/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Λειτουργίας Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Ανδρέα Ανδρέου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15ΜWp, στο Φ/Σχ. 45/07, τεμάχιο 50, στο Πολέμι, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    2. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία I.P.D. Heliotropio Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15ΜWp, στο Φ/Σχ. 35/10, τεμάχιο 74, στους Δρούσειας της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    3. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Ιωάννη Λαζάρου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1ΜWp, στο Φ/Σχ. -/2-147-366, τμήμα 4, τεμάχιο 283, στις Πάνω Αρόδες της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.