Αρ. Απόφασης: 215/2018
 
Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2018
 
Θέμα: Τροποποίηση Άδειας Προμήθειας Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΠΘ1-2016
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 (Ν.122(Ι)/2003) και συγκεκριμένα το άρθρο 40,
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (ΚΔΠ 538/2004) και συγκεκριμένα το Μέρος III -Τροποποίηση Άδειας,
 • Την υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Επιλέγοντες Καταναλωτές της ΑΗΚ, 
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2015 (ΚΔΠ 164/2015) περί «Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου» η οποία αφορά το νέο μοντέλο αγοράς,
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση με αριθμό 243/2017 αναφορικά με τους «Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Τελικούς Πελάτες Δυνάμει του Άρθρου 102 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου»,
 • Τους Πρότυπους Όρους Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες για την Περίοδο Ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Την ανάγκη διασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού και ισότητας μεταξύ των κατόχων άδειας προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες,
 • Την ανάγκη εναρμόνισης των όρων της υφιστάμενης Άδειας Προμήθειας σε επιλέγοντες καταναλωτές της ΑΗΚ με το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα των Λειτουργών του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 4/6/2018 και το προτεινόμενο προσχέδιο τροποποιημένης Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες της ΑΗΚ,
 • Την υπ’ αριθμόν 196/2018 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19/10/2018 με την οποία η ΡΑΕΚ αποφάσισε να ενεργοποιήσει τις πρόνοιες του Κανονισμού 12(2) και 12(3) των ΚΔΠ 538/2004 και να δημοσιεύσει ειδοποίηση για πρόταση τροποποίησης της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε επιλέγοντες καταναλωτές της ΑΗΚ, 
 • Τη δημοσίευση της ειδοποίησης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 26/10/2018, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 Άδειας Προμήθειας της ΑΗΚ και ότι  οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση της Άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τους κανονισμούς 12(2) και 12(3) της ΚΔΠ 538/2004, 
 • Τη γνωστοποίηση της Απόφασης της ΡΑΕΚ, αναφορικά με την πρόταση τροποποίησης της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε επιλέγοντες καταναλωτές της ΑΗΚ, με αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε όλους τους ενδιαφερομένους κατόχους άδειας όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 12(3) της ΚΔΠ 538/2004,
 • Την πάροδο 30 ημερών, από την ημέρα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ειδοποίησης για πρόταση τροποποίησης της πιο πάνω Άδειας χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε παράσταση ή ένσταση, 
και αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Όπως προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 Άδειας Προμήθειας σε επιλέγοντες καταναλωτές της ΑΗΚ δια της εξ’ ολοκλήρου αντικατάστασής της με το έγγραφο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα Απόφαση.
 2. Όπως η Απόφαση γνωστοποιηθεί στην ΑΗΚ ως προβλέπεται από τον κανονισμό 12(4) της ΚΔΠ 538/2004.
 3. Όπως η Απόφαση δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την λήψη αυτής της απόφασης, σύμφωνα με την  ΚΔΠ 538/2004.   
 4. Η Απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου την αρχικά χορηγηθείσα στην ΑΗΚ άδεια Προμήθειας ηλεκτρισμού σε επιλέγοντες καταναλωτές.