Αρ. Απόφασης: 21/2020

Ημερομηνία: 17/01/2020

Θέμα: Αιτήσεις για Χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία D.P. Elsim Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5ΜWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-379, τεμάχια 183, 186 και 187, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    2. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία D.P. Elsim Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5ΜWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-379, τεμάχια 183, 186 και 187, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
    3. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Μέμνων Παπαγεωργίου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2ΜWp, στο Φ/Σχ. -/2-282-380, τμήμα 8, τεμάχιο 221, στο Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.