Αρ. Απόφασης: 205/2017
 
Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου 2017


Θέμα: Χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 1 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1772kWp, στο Φ/Σχ. 2-242-351, τεμάχια 46, 47 και 48, στην Αλαμινό, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 1 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4998kWp, στο Φ/Σχ. 2-242-350, τεμάχιο 57 και στο Φ/Σχ. 2-242-351, τεμάχια 51, 52, 53, 54, 55 και 56, στην Αλαμινό, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 2 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2237kWp, στο Φ/Σχ. 45/46, τεμάχια 216 και 217, στην Κοφίνου, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 7 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2300kWp, στο Φ/Σχ. 28/24, τεμάχια 321 και 467, στο Πάνω Κουτραφά, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 9 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2500kWp, στο Φ/Σχ. 50/36, τεμάχια 4 και 5 και στο Φ/ΣΧ. 50/28, τεμάχιο 210, στο Αλεθρικό, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 14 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1900kWp, στο Φ/Σχ. 31/63, τεμάχια 433 και 434, στους Τρούλλους, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 14 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2500kWp, στο Φ/Σχ. 29/17, τεμάχια 24 και 42, στο Πάνω Κουτραφά, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Ηλιόμορφον 1 Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 28/44, ½ τεμάχιο 94 (σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε), στον Άγιο Επιφάνειο Σολέας, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Ηλιόμορφον 2 Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 28/20, τεμάχια 194 και 195, στα Κατάδυτα, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Armolia Investments Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 28/44, ½ τεμάχιο 94 (σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε), στον Άγιο Επιφάνειο Σολέας, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.