Αρ. Απόφασης: 20/2020

Ημερομηνία: 17/01/2020

Θέμα: Αίτηση της εταιρείας Cyrus Solar Thermal Ltd για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση της εταιρείας Cyrus Solar Thermal Ltd συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 50MWe, με χρήση ηλιοθερμικής μονάδας αποτελούμενης από 21.065 ηλιοστάτες και ηλιακό πύργο ύψους 210m και καύση φυσικού αερίου για θέρμανση του τηγμένου άλατος, στο Φ/Σχ. 39/20, τεμάχια 100, 106, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119 και 265, στο Φ/Σχ. 39/21, τεμάχια 60, 61 και 348 και στο Φ/Σχ. 34/28, τεμάχιο 512 στην περιοχή Καταλυόντα, Λυθροδόντα και Μαθιάτη, της επαρχίας Λευκωσίας.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας Cyrus Solar Thermal Ltd και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που την συνοδεύουν,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία Cyrus Solar Thermal Ltd, Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 50MWe, με χρήση ηλιοθερμικής μονάδας αποτελούμενης από 21.065 ηλιοστάτες και ηλιακό πύργο ύψους 210m και καύση φυσικού αερίου για θέρμανση του τηγμένου άλατος, στο Φ/Σχ. 39/20, τεμάχια 100, 106, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119 και 265, στο Φ/Σχ. 39/21, τεμάχια 60, 61 και 348 και στο Φ/Σχ. 34/28, τεμάχιο 512 στην περιοχή Καταλυόντα, Λυθροδόντα και Μαθιάτη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Να γνωστοποιήσουν την απόφαση αυτή στην εταιρεία Cyrus Solar Thermal Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.