ΑρΑπόφασης: 199/2024
 
Ημερομηνία: 21/06/2024
 
Θέμα: 5 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 1,68MW

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 του Ν. 130(Ι)/2021, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία I.P.D. Heliotropio Ltd (ΗΕ 396442), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,12MWp, στο Φ/Σχ. -/2-146-373, τεμάχιο 208, στη Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία I.P.D. Heliotropio Ltd (ΗΕ 396442), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,12MWp, στο Φ/Σχ. -/2-146-373, τεμάχιο 207, στη Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  3. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία I.P.D. Heliotropio Ltd (ΗΕ 396442), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,12MWp, στο Φ/Σχ. -/2-146-373, τεμάχιο 209, στη Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  4. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία I.P.D. Heliotropio Ltd (ΗΕ 396442), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,12MWp, στο Φ/Σχ. -/2-146-373, τεμάχιο 211, στη Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  5. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία Bioland Project 47 Ltd (ΗΕ 380064), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 50/51, τεμάχια 509 και 511 στον Μαζωτό, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  6. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  7. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στους αδειούχους, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.