ΑρΑπόφασης: 196/2024
 
Ημερομηνία: 21/06/2024
 
Θέμα: Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για την Προσαρμογή της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) για την Περίοδο Ιουλίου – Δεκέμβριου 2024
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2024 υπ’ αριθμόν 45/2024, τέθηκε ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ το πιο κάτω έγγραφο:
 • Η Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 180/2024, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2024, με θέμα «Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για την Προσαρμογή της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2024». 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με θέμα «Έγκριση των νέων διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι ημερομηνίες εφαρμογής των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ), για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2024 χρήζουν αναθεώρησης ούτως ώστε να συνάδουν με την περίοδο έγκρισης τους. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων: 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να τροποποιήσουν την υπ’ Αρ. 180/2024 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2024 και ειδικότερα το σημείο 3 όπου αποφασίζονται οι ημερομηνίες εφαρμογής των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ), για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2024, αντικαθιστώντας τις ως εξής:  
  Η ΑΗΚ Προμήθεια να εφαρμόσει τους πιο πάνω συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ):
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιουλίου 2024, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Αυγούστου 2024 και μετέπειτα.
 2. Η παρούσα Απόφαση να διαβάζεται μαζί με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 180/2024, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2024.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.