Αρ. Απόφασης: 196/2023

Ημερομηνία: 27/06/2023

Θέμα:
 Αξιολόγηση Προσχεδίου Συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ του Όρου 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που Υποβλήθηκε για Έγκριση της ΡΑΕΚ στις 19 Μαΐου 2023 Από τον Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2023 υπ’ αριθμόν 43/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ στις 17 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Αξιολόγηση προσχεδίου συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ», Αρ. Εξερχ. 2209/2022,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Αξιολόγηση προσχεδίου συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ», Αρ. Εισερχ. 80/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023, με θέμα «Συμφωνία μεταξύ Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Αξιολόγηση συμμόρφωσης υποβληθέντος προσχεδίου ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2023 με την υπ’ αριθμόν 412/2022 Απόφαση ΡΑΕΚ», Αρ. Εξερχ. 399/2023,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023, με θέμα «Συμφωνία μεταξύ Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Αξιολόγηση συμμόρφωσης υποβληθέντος προσχεδίου ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2023 με την υπ’ αριθμόν 412/2022 Απόφαση ΡΑΕΚ», Αρ. Εισερχ. 1730/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2023, με θέμα «Αξιολόγηση προσχεδίου συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ του όρου 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε για έγκριση της ΡΑΕΚ στις 31 Μαρτίου 2023», Αρ. Εξερχ. 712/2023,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Μαΐου  2023, με θέμα «Αξιολόγηση προσχεδίου συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ του όρου 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε για έγκριση της ΡΑΕΚ στις 31 Μαρτίου 2023 από τον Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ», Αρ. Εισερχ. 2454/2023, και
 • Το υπ’ αριθμόν 425/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2023, με θέμα «Αξιολόγηση προσχεδίου συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ του όρου 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε για έγκριση της ΡΑΕΚ στις 19 Μαΐου 2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2022 (183(Ι)/2004), και ειδικότερα το άρθρο 7(1)(λδ),
 • Τους όρους της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού, και ειδικότερα τον όρο 9(2),
 • Την υπ’ αριθμόν 234/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 9(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού από την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021»,
 • Την υπ’ αριθμόν 398/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 02 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Υποβολή προσχεδίου συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ –παράβαση όρου 9(2) Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ»,
 • Την υπ’ αριθμόν 412/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Αξιολόγηση συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ»,
 • Την υπ’ αριθμόν 73/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023, με θέμα «Συμφωνία μεταξύ Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ που προνοείται από τον όρο 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Αξιολόγηση συμμόρφωσης υποβληθέντος προσχεδίου ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2023 με την υπ’ αριθμόν 412/2022 Απόφαση ΡΑΕΚ», και
 • Την υπ’ αριθμόν 123/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2023, με θέμα «Αξιολόγηση προσχεδίου συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ του όρου 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε για έγκριση της ΡΑΕΚ στις 31 Μαρτίου 2023 από τον Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 123/2023 Απόφασή της, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2023, αποφάσισε να μην εγκρίνει το αναθεωρημένο προσχέδιο της συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 31 Μαρτίου 2023, καλώντας τον αφότου διαβουλευτεί με τον Ιδιοκτήτη της Εγκατάστασης ΥΦΑ, να επαναϋποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ το αργότερο έως την 19η Μαΐου 2023 νέο προσχέδιο στη βάση των όσων καταγράφηκαν στους Πίνακες του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμόν 123/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ,
 • Η υπ’ αριθμόν 123/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2023, ήταν η τρίτη σε ακολουθία Απόφαση της ΡΑΕΚ επί του περιεχομένου της συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ, καθότι είχαν προηγηθεί οι αντίστοιχες Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, υπ’ αριθμόν 412/2022 και 73/2023, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2022 και 10 Μαρτίου 2023 αντίστοιχα, με τις οποίες η ΡΑΕΚ είχε αποφασίσει να μην εγκρίνει τα προσχέδια της Συμφωνίας που είχαν υποβληθεί στις 6 Οκτωβρίου 2022 και 10 Ιανουαρίου 2023 αντίστοιχα από τον κάτοχο της Άδειας, καταγράφοντας σε κάθε περίπτωση στα Παραρτήματα των εν λόγω Αποφάσεων τα σχόλιά και τις επισημάνσεις της,
 • Ως καταγράφηκε στον Πίνακα 1 της υπ’ αριθμόν 123/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ, ο κάτοχος της Άδειας με το προσχέδιο της συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ που είχε υποβάλει στις 31 Μαρτίου 2023, είχε συμμορφωθεί με την πλειοψηφία των εκκρεμούντων σημείων που καταγράφηκαν στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμόν 73/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ εκτός από το σημείο υπ’ αριθμόν 11, το οποίο αφορά στον ορισμό του όρου “Terminal” (ήτοι της Εγκατάστασης ΥΦΑ) στη Συμφωνία. Επί του εν λόγω σημείου η ΡΑΕΚ είχε επισημάνει στις τρεις προηγούμενες Αποφάσεις της επί της αξιολόγησης των υποβληθέντων προσχεδίων της Συμφωνίας τα ακόλουθα:
  • «Ο ορισμός να ταυτίζεται με τον ορισμό της Εγκατάστασης ΥΦΑ που περιλαμβάνεται στην Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ», (Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 412/2022),
  • «Δεν δύναται να εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ προσχέδιο της συμφωνίας που προνοείται από τον όρο 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, στην οποία ο ορισμός της Εγκατάστασης ΥΦΑ να διαφέρει από τον ορισμό που προσδίδεται από την ίδια την Άδεια.», (Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 73/2023),
  • «Παραλείπεται από τον ορισμό η αναφορά στον μετρητή ποσότητας και ποιότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου που παραλαμβάνεται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, ο οποίος καθότι αποτελεί μέρος αυτής, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον ορισμό του όρου “Terminal” ως ορίζεται στον όρο 3(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ.
   Ο εν λόγω μετρητής ποσότητας και ποιότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου αφορά το αέριο που παραλαμβάνεται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και δεν έχει σχέση με τον ρυθμιστικό και μετρητικό σταθμό μεταξύ της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του σημείου εισόδου ή έγχυσης του Συστήματος Μεταφοράς.», (Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 123/2023),
  • «Για την πλήρη συμμόρφωση με το εν λόγω σημείο ο κάτοχος της Άδειας θα πρέπει να συμπεριλάβει στον ορισμό του όρου “Terminal” αναφορά στον μετρητή ποσότητας και ποιότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου που παραλαμβάνεται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ.», (Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 123/2023),
 • Η ΡΑΕΚ, πέραν των όσων κατέγραψε στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμόν 123/2023 Απόφασής της, κατάγραψε επίσης στον Πίνακα 2 της εν λόγω Απόφασής της τα πιο κάτω πρόσθετα σημεία για συμμόρφωση προς τον κάτοχο της Άδειας, τα οποία αποτελούσαν επισημάνσεις τυπικής φύσεως, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν για σκοπούς συνέπειας και πληρότητας:
  • «1. Στο σημείο “C” της ενότητας “Background” θα πρέπει να προστεθεί η ημερομηνία χορήγησης της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, η οποία έχει παραλειφθεί.»
  • «2. Ο δείκτης υποσημείωσης υπ’ αριθμό 1 στον όρο “Terminal Fee” της παραγράφου 6.2 θα πρέπει να διαγραφεί καθότι έπειτα από σχετική επισήμανση της ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε υποσημείωση στη συμφωνία.»
 • Ο κάτοχος της Άδειας με επιστολή του, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2023, υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε από την υπ’ αριθμόν 123/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2023, αναθεωρημένο προσχέδιο της συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ που προβλέπεται από τον όρο 9(2) της Άδειας,
 • Στο αναθεωρημένο προσχέδιο της Συμφωνίας που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 19 Μαΐου 2023, ο κάτοχος της Άδειας συμπεριέλαβε στον ορισμό του όρου “Terminal” και ειδικότερα στα επιμέρους τμήματα που συντελούν την Εγκατάσταση ΥΦΑ, αναφορά για LNG Metering and LNG Sampling systems for verifying LNG quantity and quality respectively;”, ενώ δεν προέβηκε σε καμία τροποποίηση της Συμφωνίας αναφορικά με τα δύο σημεία που καταγράφηκαν στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμόν 123/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και αφότου αξιολόγησαν το προσχέδιο της συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 19 Μαΐου 2023 επί του συνόλου του, καθώς και ως προς τη συμμόρφωσή του με τον όρο 9(2) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού και των εκκρεμούντων σημείων που καταγράφηκαν συγκεντρωτικά στα Παραρτήματα των υπ’ αριθμόν 412/2022, 73/2023 και 123/2023 Αποφάσεων της ΡΑΕΚ, εκτίμησαν ότι:
 • Ο ορισμός του όρου “Terminal” στη Συμφωνία ταυτίζεται πλέον με τον ορισμό της Εγκατάστασης ΥΦΑ ως αυτός προσδίδεται στην Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως ήταν και η σχετική επισήμανση της ΡΑΕΚ στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμόν 123/2023 Απόφασής της,
  Συνεπώς, το προσχέδιο της συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 19 Μαΐου 2023 έχει πλέον συμμορφωθεί με όλα τα ουσιαστικά επί του περιεχομένου σημεία που κατέγραψε η ΡΑΕΚ συγκεντρωτικά στα Παραρτήματα των υπ’ αριθμόν 412/2022 και 73/2023 Αποφάσεών της, καθώς και στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμόν 123/2023 Απόφασής της,
 • Ο κάτοχος της Άδειας δεν προέβηκε στις σχετικές τροποποιήσεις επί των δύο πρόσθετων σημείων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμόν 123/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ, ωστόσο αυτά αποτελούν επισημάνσεις που καταγράφηκαν για σκοπούς συνέπειας και πληρότητας,
 • Το προσχέδιο της συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 19 Μαΐου 2023 περιλαμβάνει τα απαιτούμενα που καταγράφονται στον όρο 9(2) της Άδειας σε συμμόρφωση με τον εν λόγω όρο.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 7(1)(λδ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν το προσχέδιο της συμφωνίας Ιδιοκτήτη – Διαχειριστή της Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού στις 19 Μαΐου 2023.
 2. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στον κάτοχο της Άδειας.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.