Αρ. Απόφασης: 194/2023

Ημερομηνία: 27/06/2023

Θέμα:
 3 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας  5, 5MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
    1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Santiam Investment II Ltd (ΗΕ 379045), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,9MWp, στο Φ/Σχ. 29/32W2, τμήμα 3, τεμάχιο 209 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
    2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Santiam Investment IV Ltd (ΗΕ 379042), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,6MWp, στο Φ/Σχ. 31/09E1, τμήμα 3, τεμάχια 335, 501, 502, 507, 509, 510, 525, 815 στο Γέρι, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.