Αρ. Απόφασης: 191/2017
 
Ημερομηνία: 08 Σεπτεμβρίου 2017

Θέμα: ​Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης  Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα και λαμβάνοντας υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά: 
  • τις πρόνοιες του άρθρου 63 και τις εξουσίες που παρέχει το άρθρο 63(3) που αφορά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς, το οποίο ετοιμάζεται και υποβάλλεται από τον ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ για έγκριση. 
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: Δ/210.4.14/170432, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017 (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά), με την οποία υπέβαλε για έγκριση το προτεινόμενο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017 – 2026. 
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015), όπου η ΡΑΕΚ καθορίζει τα επιτρεπόμενα έσοδα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει, τη δραστηριότητα της ιδιοκτησίας του συστήματος μεταφοράς. Με βάση την παράγραφο 6.7 του κεφαλαίου 6 «Επιτρεπόμενα Έσοδα», η ΡΒΑΠ για μια δραστηριότητα θα υπολογίζεται και στο τέλος κάθε έτους απολογιστικά σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της εν λόγω Ρυθμιστικής Απόφασης, και θα υπάρχει μια απολογιστική αναπροσαρμογή στο κεφαλαιουχικό σκέλος των επιτρεπόμενων εσόδων βασισμένο στις πραγματικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του έτους οι οποίες έχουν περιληφθεί στη ΡΒΑΠ.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1524/2016, με την οποία είχε δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021, όπου για τη δραστηριότητα της ιδιοκτησίας του συστήματος μεταφοράς, λήφθηκε υπόψη το κόστος που αφορά την πενταετία 2017-2021 στη βάση του εγκεκριμένου 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2016-2025.
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: 04.03.01 / 667-17, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2017, ως απάντηση της ως άνω επιστολής του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, με την οποία ενημέρωσε τον ΔΣΜΚ ότι η ΡΑΕΚ αφού είχε μελετήσει την εν λόγω πρότασή του, μεταξύ άλλων, έλαβε υπόψη την Απόφαση της Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2017, με τίτλο «Έγκριση Νέων Διατιμήσεων ΑΗΚ για περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017 – 2021», με την οποία είχε δοθεί, μεταξύ άλλων, έγκριση στην ΑΗΚ για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021, όπου για τη δραστηριότητα της ιδιοκτησίας του συστήματος μεταφοράς, λήφθηκαν υπόψη οι δαπάνες που αφορούν την πενταετία 2017-2021 στη βάση του εγκεκριμένου 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2016-2025. Επίσης, ενημέρωσε τον ΔΣΜΚ ότι οι δαπάνες που προτείνει για την περίοδο 2017-2021 του 10ετούς Προγράμματος 2017-2026, δεν πληρούν τις πρόνοιες της εν λόγω Απόφασης Αρ. 97/2017, και τον κάλεσε όπως προβεί σε διαβούλευση με τον ΙΣΜ-ΑΗΚ για επανεξέταση και επανυποβολή αναθεωρημένου προτεινόμενου Προγράμματος, ούτως ώστε οι δαπάνες για την περίοδο 2017-2021 να συνάδουν με τις δαπάνες των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021 της ΑΗΚ για τη δραστηριότητα της ιδιοκτησίας του συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με την πιο πάνω Απόφαση της ΡΑΕΚ.
 • Τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στις 5 Ιουλίου 2017 για το εν λόγω θέμα, καθώς και το πρακτικό της εν λόγω συνάντησης όπου συμφωνήθηκε η υποβολή αναθεωρημένου 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017 – 2026, καθώς επίσης για αποφυγή ίδιων περιπτώσεων ο ΔΣΜΚ να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση τα προτεινόμενα 10ετες Προγράμματα εντός Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους, ούτως ώστε αυτά να προηγούνται και να λαμβάνονται υπόψη στα επικείμενα σχέδια διατιμήσεων της ΑΗΚ και στα επιτρεπόμενα έσοδά της. 
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: Δ/210.4.14/171613, ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2017 (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά), με την οποία έχει επανυποβάλει για έγκριση αναθεωρημένο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017 – 2026. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση του αναθεωρημένου 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2017-2026, όπως αυτό έχει επανυποβληθεί από τον ΔΣΜΚ, με την επιστολή του ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2017, με την παρατήρηση ότι στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα υπάρχει παρέκκλιση από τα επιτρεπόμενα έσοδα της ΑΗΚ για το 2017, τα οποία υπολογίστηκαν στη βάση του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2016-2027. Στο μέλλον το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς πρέπει να είναι σύμφωνο με τα επιτρεπόμενα έσοδα της ΑΗΚ.
 2. Στα πλαίσια, όσο το δυνατό, για μείωση των εξόδων και συγκράτηση των οικονομικών δαπανών, να ζητηθεί από το ΔΣΜΚ, να καταβάλλει κατά την υλοποίηση των έργων προσπάθεια για μείωση στο μέγιστο εφικτό βαθμό των αναμενόμενων δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αλλά και την υποχρέωση για τη λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισμένου, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου Συστήματος Μεταφοράς.