Αρ. Απόφασης: 190/2023

Ημερομηνία: 16/06/2023

Θέμα: Πλαίσιο Τροποποίησης Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού με την Προσθήκη Εγκατάστασης Αποθήκευσης

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023 υπ’ αριθμόν 41/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή της εταιρείας L&T Energia Ltd, ημερομηνίας 09/06/2023 και Αρ. Εισερχ. 2822/2023, με θέμα «Αίτηση για εγκατάσταση αποθήκευσης», και
 • Το υπ’ αριθμόν 423/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023, με θέμα «Πλαίσιο Τροποποίησης Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού με την Προσθήκη Εγκατάστασης Αποθήκευσης».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 26, 27(4), 28 και 32, 
 • Τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022 (Ν.107(Ι)/2022),
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004), και
 • Την Απόφαση Αρ. 264/2019 της ΡΑΕΚ με θέμα «Πλαίσιο Τροποποίησης Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι: 
 • Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε υφιστάμενους, αδειοδοτημένους από τη ΡΑΕΚ, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού,
 • Δυνάμει του άρθρου 17 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2022 (Ν.107(Ι)/2022), όλες οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται με τις διαδικασίες χορήγησης άδειας, μεταξύ άλλων, σε σταθμούς για αποθήκευση ενέργειας, διασφαλίζουν ότι αυτές είναι αναλογικές και αναγκαίες,
 • Δυνάμει του άρθρου 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν αποκλειστικά για ιδία χρήση, απαιτείται η εξασφάλιση σχετικής άδειας από τη ΡΑΕΚ,
 • Δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), η ΡΑΕΚ δύναται να παρέχει εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26, υπό όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, όπως η ΡΑΕΚ ήθελε κρίνει, υπό τις περιστάσεις, ως αναγκαίους και που σχετίζονται με τη δραστηριότητα  παραγωγής ηλεκτρισμού από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 50kW έως 8MW.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 
 • Υπάρχει ανάγκη για διαμόρφωση ενός πλαισίου αναφορικά με την τροποποίηση Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού με την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης, προκειμένου να επιτευχθεί τόσο η ενημέρωση των ενδιαφερομένων κατόχων Άδειας και Εξαίρεσης από Άδεια όσο και η διευκόλυνση της ΡΑΕΚ να ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια ομοιόμορφα και τηρώντας την αρχή της ισότητας.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως στις κατευθυντήριες γραμμές που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ για ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το πλαίσιο τροποποίησης Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού συμπεριληφθούν τα ακόλουθα: 
 
Προσθήκη εγκατάστασης αποθήκευσης
 
Μπορεί να επιτραπεί προσθήκη εγκατάστασης αποθήκευσης σε Άδεια/Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού.
 
Για προσθήκη εγκατάστασης αποθήκευσης σε Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού πρέπει πρώτα να τροποποιείται η υφιστάμενη Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής και ακολούθως η Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας. Εάν δεν υπάρχει σε ισχύ Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής, πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής στην οποία να δηλώνεται μηδενική αιτούμενη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς σταθμού παραγωγής και να συμπληρώνονται τα στοιχεία του συστήματος αποθήκευσης και ακολούθως να τροποποιείται η Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας.
 
Για προσθήκη εγκατάστασης αποθήκευσης σε Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού πρέπει πρώτα να τροποποιείται η υφιστάμενη Άδεια Κατασκευής και ακολούθως η Άδεια Λειτουργίας. Εάν δεν υπάρχει σε ισχύ Άδεια Κατασκευής, πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση για χορήγηση Άδεια Εγκατάστασης Αποθήκευσης Ενέργειας και ακολούθως να τροποποιείται η Άδεια Λειτουργίας.
 
Δεν επιτρέπεται η προσθήκη εγκατάστασης αποθήκευσης σε Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής ή Λειτουργίας εάν η ισχύς εξόδου του συστήματος αποθήκευσης ξεπερνά τη μέγιστη ισχύ για την οποία μπορεί να παρασχεθεί Εξαίρεση από Άδεια.
 
 1. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.