Αρ. Απόφασης: 190/2020
 
Ημερομηνία: 05/06/2020
 
Θέμα: Συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ), Συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ και Βασικές Τιμές Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2020 

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2020 υπ’ αριθμόν 36/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής Αρ. Φακ. ΟΔ2/AC/137 με θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμων για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2020», ημερομηνίας 20 Μαΐου 2020, Αρ. Εισερχ. 1676-20,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 με θέμα «Βασικές Τιμές και Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2020», ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020,s Αρ. Εισερχ. 1780-20,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 28 Μαΐου 2020.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018 (Ν.122(Ι)/2003),
 • Τη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, Κ.Δ.Π. 208/2018, και ειδικότερα την παράγραφο 8.11, σύμφωνα με την οποία η διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ) θα προσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους διατίμησης σύμφωνα με ένα υπολογισμό προσαρμογής της τιμής των καυσίμων,
 • την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με θέμα «Έγκριση των νέων διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021», στην οποία προνοείται ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής της ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας, 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 01/2020 ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2020, με θέμα «Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου Καταναλωτών για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2020» σύμφωνα με την οποία οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και οι βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση στη ΡΑΕΚ από την Προμήθεια ΑΗΚ.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν και μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και εκτίμησαν ότι οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου καταναλωτών, οι βασικές τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ και οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ έχουν υπολογιστεί ορθά, στη βάση των διαμειφθέντων:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ), για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2020:
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή τάση 0.00022690
Μέση τάση 0.00022351
Ψηλή τάση 0.00022058
Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 1 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται. 
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και τις ακόλουθες βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ:
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή τάση 0.00022351
Μέση τάση 0.00022058
Ψηλή τάση 0.00021712
Βασικές Τιμές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh
Χαμηλή τάση 7.016
Μέση τάση 6.928
Ψηλή τάση 6.824
 1. Η Προμήθεια ΑΗΚ να εφαρμόσει τους αναθεωρημένους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τις αναθεωρημένες βασικές τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ:
  α) για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιουλίου 2020, και
  β) για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Αυγούστου 2020 και μετέπειτα.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.