Αρ. Απόφασης: 19/2020

Ημερομηνία: 17/01/2020

Θέμα: Αίτηση Μεταβίβασης της υπ’ Αριθμόν Ε2312/2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Σύστημα, για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν E2312/2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής του Κωνσταντίνου Ζακχαίου στην εταιρεία Zelena Ltd (ΗΕ 402687).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Zelena Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.