Αρ. Απόφασης: 189/2023

Ημερομηνία: 16/06/2023

Θέμα: Παράμετροι Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023 υπ’ αριθμόν 41/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ12/1021/225343, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Παρακολούθηση Δραστηριότητας Συμμετεχόντων και εισήγηση διαφοροποίησης των Παραμέτρων των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοσης 1.9, για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 6307/2022, 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2023 και Αρ. Φακ. 06.01.14.ΠΘ13-2019/271-2023 με θέμα «Ειδοποίηση Δυνάμει του άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021)», Αρ. Εξερχ. 271/2023,
 • Την ένορκη δήλωση επίδοσης στο Πρωτοκολλητείο από τον επιδότη ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2023, Αρ. Εισερχ. 946/2023,
 • Η επιστολή της Bioland Promithia Ltd ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2023 με θέμα «Παρακολούθηση δραστηριότητας Συμμετεχόντων στους Κανονισμούς της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εισερχ. 1096/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2023 και Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1020.2/231494 με θέμα «Παρακολούθηση δραστηριότητας Συμμετεχόντων στους Κανονισμούς της Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εισερχ. 1538/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 12 Απριλίου 2023 και Αρ. Φακ. 04.10.01/2045-2022 με θέμα «Παρακολούθηση δραστηριότητας Συμμετεχόντων στους Κανονισμούς της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εξερχ. 618/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023 και Αρ. Αναφ. ΔΑ/1020.2/232218 με θέμα «Παρακολούθηση δραστηριότητας Συμμετεχόντων στους Κανονισμούς της Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εισερχ. 2112/2023, 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 361/2023 ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, με θέμα «Εισήγηση για αλλαγές των Παραμέτρων των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού 1.9, για το έτος 2023», και
 • Την τεχνική έκθεση του Συμβούλου της ΡΑΕΚ (Πανεπιστήμιο Κύπρου) με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την Ακρίβεια των Μηνιαίων Προβλέψεων από ΦΒ πάρκα με βάση τις τεχνικές δυνατότητές τους».  
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 432/2022, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022 με θέμα «Έγκριση των Προτεινομένων από τον Διαχειριστή Μεταφοράς Κύπρου Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023» όπου αναφέρεται ότι οι παράμετροι UNCRES, UNCP, UNCNDP, TOLRES, TOLP, και TOLR θα αναθεωρηθούν από τη ΡΑΕΚ «αφού τεθούν ενώπιον της όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αξιολογηθούν δεόντως, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου και της λειτουργίας της Μεταβατικής Αγοράς Ηλεκτρισμού», και
 • Τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (στο εξής «ΚΜΡ»), οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει της Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ.118/2017, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2017, ως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένοι παράμετροι των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και ειδικότερα τα ποσοστά ανοχής και οι Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης, είχαν τεθεί στην αρχή της Μεταβατικής Ρύθμισης στις συγκεκριμένες τιμές λαμβάνοντας υπόψη τα τότε δεδομένα και αβεβαιότητες που υπήρχαν με πρόθεση παρακολούθησης της εξέλιξης και αλλαγής τους σε περίπτωση που χρειαστεί. Οι σημερινές συνθήκες και τιμές των εν λόγω παραμέτρων πιθανώς να μην δίνουν επαρκή κίνητρο στους Συμμετέχοντες ώστε να προσπαθήσουν να εξισορροπήσουν στο μέτρο του δυνατού την προβλεπόμενη παραγωγή με την προβλεπόμενη κατανάλωση τους. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν την ανάγκη αναθεώρησης των παραμέτρων ανοχής της Μεταβατικής Ρύθμισης ώστε να συνάδουν με τα σημερινά δεδομένα της Μεταβατικής Ρύθμισης ώστε να μειωθούν τα όποια κίνητρα για είτε υποδηλώσεις είτε υπερδηλώσεις εκ μέρους των Συμμετεχόντων.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως οριστούν οι ακόλουθες παράμετροι των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού:
Α/Α Παράμετρος Τιμή
1 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης θετικής απόκλισης της εγχυθείσας ενέργειας στο Σημείο του Μετρητή Μονάδας Παραγωγής από την απόλυτη τιμή της Καθαρής Θέσης Παράδοσης ενός Παραγωγού ΑΠΕ. €150/MWh
2 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης αρνητικής απόκλισης της εγχυθείσας ενέργειας στο Σημείο του Μετρητή Μονάδας Παραγωγής από την απόλυτη τιμή της Καθαρής Θέσης Παράδοσης ενός Παραγωγού ΑΠΕ. €15/MWh
3 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός Παραγωγού ΑΠΕ (TOLRES). 16%
4 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης θετικής απόκλισης της εγχυθείσας ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός Παραγωγού.  €150/MWh
5 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης αρνητικής απόκλισης της εγχυθείσας ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός Παραγωγού. €20/MWh
6 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός Παραγωγού (TOLP). 2%
7 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης αρνητικής απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπροσώπου φορτίου. €150/MWh
8 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης θετικής απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπροσώπου φορτίου. €15/MWh
9 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός εκπρόσωπου φορτίου (TOLR). 10%
 
 1. Να καλέσει τον ΔΣΜΚ όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, έτσι ώστε:
  1. Οι παράμετροι UNCRES, UNCP και UNCNDP να μπορούν να οριστούν με διαφορετικές τιμές για τα πλεονάσματα και για τα ελλείματα παραγωγής.
  2. Για την εφαρμογή της παραμέτρου TOLRES ο ΔΣΜΚ (σε συνεργασία με τον ΔΣΔ) να αναπτύξει μεθοδολογία για υπολογισμό της ενέργειας των περικοπών για κάθε πάρκο με συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία θα εξαιρείται από τον υπολογισμό της απόκλισης.
 2. Την υποβολή των προτεινόμενων τροποποιήσεων που αναφέρονται στο σημείο 2 πιο πάνω το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.
 3. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.