Αρ. Απόφασης: 189/2017
 
Ημερομηνία: 08 Σεπτεμβρίου 2017

Θέμα: Καθεστώς Άδειας Κατασκευής, Ν.419(Α)/Κ8-2006, Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού, Αιολικό Πάρκο, στη  Περιοχή Σανίδα της Επαρχίας Λεμεσού της Εταιρείας Αιολική Ακτή Λτδ


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ στη συνεδρία τους ημερομηνίας 08/09/2017 Αποφάσισαν να εγκρίνουν το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ8-2006 της εταιρείας Αιολική Ακτή Λτδ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.