Αρ. Απόφασης: 188/2023

Ημερομηνία: 16/06/2023

Θέμα: Εξέταση Πιθανής Παράβασης Όρων των Εξαιρέσεων από την Υποχρέωση Κατοχής Άδειας και των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού από Κατόχους Άδειας που Συμμετέχουν στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023 υπ’ αριθμόν 41/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 
 • Οι διοικητικοί φάκελοι των Εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατοχής Άδειας των πιο κάτω συμμετεχόντων στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Κατόχων Εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού:
 
Κωδικός Συμμετέχοντα Όνομα Συμμετέχοντα Αρ. Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Λειτουργίας Ισχύς (MW)
10021 Bioland Project 2 Ltd E2744-2020
E2974-2021
2,000
2,230
10022 Bioland Project 7 Ltd E2827-2020 2,300
10023 Bioland Project 8 Ltd E2746-2020 1,500
10024 Bioland Project 9 Ltd  E2366-2019 1,900
10025 Bioland Project 14 Ltd  E2346-2019
E2828-2020
1,900
2,500
10026 Bioland Project 1 Ltd E2912-2020
E2973-2021
1,500
5,000
10031 Gree Sol En Ltd E2975-2021 2,600
10032 N.C.S. Solar Energy Limited E3004-2021 0,820
10033 T.T.8. Plastics Ltd E2951-2021 0,100
10034 Ch. Mouskou Enterprise Limited E3003-2021 0,250
10036 Th. Soulis Energy Ltd E3098-2021 0,7524
10037 Stelsolmar Limited E3057-2021 0,150
10038 Άρης Φιλιππου E3110-2021 0,100
10039 S.S.H. Solar Energy Ltd E3085-2021 0,393
10040 Bioland Project 21 Ltd E3124-2021 0,700
10041 Bioland Project 22 Ltd E3129-2021 0,800
10042 New Way Engineering Ltd E3168-2021
E3169-2021
E3206-2021
0,150
0,500
0,150
10045 Bioland Project 27 Ltd E3204-2021
E3328-2022
0,500
2,500
10048 Γεωργία Παναόρτου E3252-2021
E3253-2021
0,100
0,150
10049 Geisel Limited E2325-2019
E3516-2022
1,00
1,50
10050 Neratech Ltd E3368-2022 0,817
10051 Aristoklia Solar Ltd Ε3377-2022
E3002-2021
E3539-2022
0,099
0,100
0,099
10052 Greenvolts Electricity Company Ltd Ε3400-2022 0,15006
 
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΠΘ13-2019 Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς καταναλωτές για την περίοδο ισχύος της μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού της εταιρείας Bioland Promithia Ltd (ΗΕ 384964), 
 • Οι κάτωθι επιστολές οι οποίες στάλθηκαν στους συγκεκριμένους συμμετέχοντες καθώς και τις απαντητικές τους επιστολές:
AA Κωδικός Συμμετέχοντα Όνομα Συμμετέχοντα Ημερομηνία Επίδοσης Αρ. Εισερχ. Επίδοσης Ημερομηνία Απάντησης Αρ. Εισερχ. Απάντησης
1 10021 Bioland Project 2 Ltd 17/02/23 955-23 08/03/23 1222-23
2 10022 Bioland Project 7 Ltd 17/02/23 953-23 08/03/23 1223-23
3 10023 Bioland Project 8 Ltd 17/02/23 954-23 08/03/23 1224-23
4 10024 Bioland Project 9 Ltd 17/02/23 943-23 08/03/23 1225-23
5 10025 Bioland Project 14 Ltd 17/02/23 952-23 08/03/23 1226-23
6 10026 Bioland Project 1 Ltd 17/02/23 950-23 08/03/23 1220-23
7 10031 Gree Sol En Ltd 17/02/23 940-23 08/03/23 1231-23
8 10032 N.C.S. Solar Energy Limited 20/02/23 949-23 10/03/23 1288-23
9 10033 T.T.8. Plastics Ltd 21/02/23 941-23 21/03/23 1522-23
10 10034 Ch. Mouskou Enterprise Limited 20/02/23 951-23 10/03/23 1287-23
11 10036 Th. Soulis Energy Ltd 09/03/23 1383-23 13/03/23 1316-23
12 10037 Stelsolmar Limited 11/03/23 1385-23 - -
13 10038 Άρης Φιλιππου 24/02/23 1189-23 16/03/23 1412-23
14 10039 S.S.H. Solar Energy Ltd 20/02/23 947-23 21/03/23 1523-23
15 10040 Bioland Project 21 Ltd 17/02/23 942-23 08/03/23 1227-23
16 10041 Bioland Project 22 Ltd 17/02/23 939-23 08/03/23 1228-23
17 10042 New Way Engineering Ltd 24/02/23 1188-23 - -
18 10045 Bioland Project 27 Ltd 17/02/23 944-23 08/03/23 1229-23
19 10048 Γεωργία Παναόρτου 08/03/23 1384-23 - -
20 10049 Geisel Limited 17/02/23 945-23 08/03/23 1230-23
21 10050 Neratech Ltd 06/04/23 1893-23 18/04/23 1978-23
22 10051 Aristoklia Solar Ltd 20/02/23 938-23 22/03/23 1551-23
23 10052 Greenvolts Electricity Company Ltd 21/02/23 948-23 - -
 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2023 και Αρ. Φακ. 06.01.14.ΠΘ13-2019/271-2023 με θέμα «Ειδοποίηση Δυνάμει του άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021)», Αρ. Εξερχ. 271/2023,
 • Την ένορκη δήλωση επίδοσης στο Πρωτοκολλητείο από τον επιδότη ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2023, Αρ. Εισερχ. 946/2023,
 • Η επιστολή της Bioland Promithia Ltd ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2023 με θέμα «Παρακολούθηση δραστηριότητας Συμμετεχόντων στους Κανονισμούς της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εισερχ. 1096/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2023 και Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1020.2/231494 με θέμα «Παρακολούθηση δραστηριότητας Συμμετεχόντων στους Κανονισμούς της Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εισερχ. 1538/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 12 Απριλίου 2023 και Αρ. Φακ. 04.10.01/2045-2022 με θέμα «Παρακολούθηση δραστηριότητας Συμμετεχόντων στους Κανονισμούς της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εξερχ. 618/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 287/2023 ημερομηνίας 25 Απριλίου 2023, με θέμα «Παρακολούθηση δραστηριότητας Συμμετεχόντων στους Κανονισμούς της Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού», και
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023 και Αρ. Αναφ. ΔΑ/1020.2/232218 με θέμα «Παρακολούθηση δραστηριότητας Συμμετεχόντων στους Κανονισμούς της Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εισερχ. 2112/2023.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 5(4), 5(16) και 15,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 44/2023, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2023 με θέμα «Εξέταση Πιθανής Παράβασης Όρων των Εξαιρέσεων από την Υποχρέωση Κατοχής Άδειας και των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού από Κατόχους Άδειας που Συμμετέχουν στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού», και
 • Τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (στο εξής «ΚΜΡ»), οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει της Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ.118/2017, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2017, ως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, και ειδικότερα την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Α.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Στο πλαίσιο των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και ειδικότερα στην παράγραφο 7.1.2 του Κεφαλαίου Α, προβλέπεται η υποχρέωση των Συμμετεχόντων να μην προβαίνουν σε στρατηγικές συμπεριφορές που να μην εμπίπτουν στις αρχές του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού με σκοπό την επίτευξη απροσδόκητων και αδικαιολόγητων κερδών από την αγορά,
 • Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ανάλυσε η ΡΑΕΚ, αλλά και από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων παραγωγών ΑΠΕ στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού που αναφέρονται στον πιο πάνω Πίνακα, οι κάτοχοι Εξαιρέσεων από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού, κατά την περίοδο Απριλίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2022 υπέβαλλαν δηλώσεις ποσοτήτων Διμερών Συμβολαίων και αποκτούσαν Καθαρή Θέση Παράδοσης προκαλώντας συστηματικά πλεονάσματα σε σχέση με την μετρηθείσα ενέργεια για τα οποία αμείβονταν με την τιμή του Κόστους Αποφυγής της θερμικής παραγωγής στα πλαίσια πάντα των επιτρεπόμενων ορίων ανοχής, 
 • Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ανάλυσε η ΡΑΕΚ, αλλά και από την απάντηση της εταιρείας Bioland Promithia Ltd (ΗΕ 384964), κάτοχος της υπ’ αριθμόν ΠΘ13-2019 Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, κατά την περίοδο Απριλίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2022 υπέβαλλε δηλώσεις ποσοτήτων Διμερών Συμβολαίων και αποκτούσε Καθαρή Θέση Παράδοσης προκαλώντας συστηματικά πλεονάσματα σε σχέση με τη μετρηθείσα ενέργεια για τα οποία αμείβονταν με την τιμή του Κόστους Αποφυγής της θερμικής παραγωγής στα πλαίσια πάντα των επιτρεπόμενων ορίων ανοχής:
  • Για να μπορεί να ισοζυγιστεί η παραγωγή με τη ζήτηση σε μηνιαία βάση για κάποιο προμηθευτή θα πρέπει το προφίλ κατανάλωσης των πελατών του να ακολουθεί τις ίδιες διακυμάνσεις με το προφίλ της παραγωγής από ΦΒ, το οποίο βασίζεται σε προβλέψεις με συγκεκριμένο εύρος ακρίβειας και οι οποιεσδήποτε αποκλίσεις θα οδηγήσουν σε ανισοζύγιά. Καθώς πέραν των διμερών συμβολαίων δεν υπάρχει άλλη αγορά για να καλύψουν τα αναμενόμενα ανισοζύγια τους οι δηλωθείσες ποσότητες των συμμετεχόντων αντικατοπτρίζουν την ελαχιστοποίηση της έκθεσής τους στα ανισοζύγια, και
  • Τα πλεονάσματα ήταν στις πλείστες των περιπτώσεων εντός των επιτρεπόμενων ορίων ανοχής που προβλέπονται στους ΚΜΡ.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και ειδικότερα τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, εκτίμησαν ότι δεν διαπίστωσαν οποιεσδήποτε στρατηγικές συμπεριφορές που να μην εμπίπτουν στις αρχές του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού, καθώς τα οποιοδήποτε ανισοζύγια ήταν εντός των παραμέτρων των ΚΜΡ.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι δεν διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε στρατηγικές συμπεριφορές που να μην εμπίπτουν στις αρχές του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού από τους συγκεκριμένους συμμετέχοντες για την υπό αναφορά περίοδο Απριλίου 2022 με Σεπτέμβρη 2022 καθώς τα οποιοδήποτε ανισοζύγια ήταν εντός των παραμέτρων των ΚΜΡ.
 2. Να καλέσει όλους τους Συμμετέχοντες στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού όπως βελτιώσουν τις διαδικασίες πρόβλεψης των μηνιαίων δηλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν τα σχετικά ανισοζύγια.
 3. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.