Αρ. Απόφασης: 186/2023

Ημερομηνία: 13/06/2023

Θέμα: 11 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 17,25MW


Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία GM Ilaria Solar Energy Ltd (ΗΕ 436223), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,297MWp,  στο Φ/Σχ. 20/60, τεμάχιο 252 στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Subarrow Investments Ltd (ΗΕ 437597), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,1MWp,  στο Φ/Σχ. 49/64, τεμάχιο 44 στον Άγιο Θεόδωρο της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία T.S.V. Energy Of Future Ltd (ΗΕ 432528), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp,  στο Φ/Σχ. 45/07, τεμάχιο 24 στην Μηλιά της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 94 Ltd (ΗΕ 434482), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,1MWp,  στο Φ/Σχ. 2-273-378, 2-273-379, τεμάχια 166, 167, 168, 169 στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Esperia Energy (Tseri 3) Ltd (ΗΕ 425896), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,75MWp,  στο Φ/Σχ. 30/46W2, τεμάχιο 596 στο  Τσέρι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Alirion Solar Energy Ltd (ΗΕ 427059), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,317MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2,25MW και αποθηκευτική ισχύ 0,75MWh  στο Φ/Σχ. 29/10, τεμάχια 303, 304 στον Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία XBLA Geosolutions Ltd (ΗΕ 435292), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,423MWp,  στο Φ/Σχ. 20/60, τεμάχιο 156 στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  8. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην A-NRG Ltd (ΗΕ 435449), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp,  στο Φ/Σχ. 20/50, τεμάχιο 404 στον Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  9. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία AGM Lightpower Ltd (ΗΕ 380841), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 3MW και αποθηκευτική ισχύ 6MWh στο Φ/Σχ. 31/25W1, τεμάχια 472, 558, 559 στο Γέρι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  10. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Paverio Energy Ltd (ΗΕ 436994), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,611MWp,  στο Φ/Σχ. 20/58, τεμάχια 228, 245 στον Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  11. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον Φ. Τ., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 40/39W1, τεμάχιο 408 στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.