Αρ. Απόφασης: 186/2020
 
Ημερομηνία: 05/06/2020
 
Θέμα: Συγκατάθεση Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πιλοτικού Συστήματος αποθήκευσης στον υποσταθμό Μεταφοράς της Αθηαίνου, στο πλαίσιο του ερευνητικού Έργου ‘FLEXITRANSTORE’ 
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2020 υπ’ αριθμόν 36/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
 • Το πρακτικό της συνάντησης μεταξύ των εταίρων του ερευνητικού έργου ‘Integrated Platform for increased FLEXIbility in smart TRANSmission grids with STORage Entities and large penetration of Renewable Energy Sources’ και ακρώνυμο ‘FLEXITRANSTORE’ που εδρεύουν στην Κύπρο (ΡΑΕΚ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΔΣΜΚ, ΔΣΔ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2020, η ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της ΡΑΕΚ.
 • Η επιστολή του συντονιστή του ερευνητικού έργου ‘FLEXITRANSTORE’, EUROPEAN DYNAMICS BELGIUM,, εκ μέρους όλων των εταίρων του προγράμματος, προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2020 με θέμα «FLEXITRANSTORE DEMONSTRATION PROJECT IN CYPRUS».
 • Τα εσωτερικά σημειώματα του γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 3 Απριλίου, 2020 και 6 Μαΐου 2020.
 • Οι τεχνικές προδιαγραφές της πιλοτικής εγκατάστασης μπαταρίας ισχύος 1MW και δυνατότητας αποθήκευσης μέχρι 2MWh. 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003, και ειδικότερα:
  • Το άρθρο 24(1)(ι), όπου ένας από τους στόχους / καθήκοντα / εξουσίες της ΡΑΕΚ είναι να ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και χρήσης του ηλεκτρισμού.
 • Την Οδηγία 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (η «Οδηγία») σύμφωνα με την οποία:
  • «Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής δεν πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας οι οποίες αποτελούν πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου και εφόσον η ρυθμιστική αρχή έχει δώσει την έγκρισή της».
  • «πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου είναι στοιχεία δικτύου που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα μεταφοράς ή διανομής, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της διασφάλισης της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς ή διανομής και όχι για εξισορρόπηση ή διαχείριση συμφόρησης».
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 03/2019, «Περί θέσπισης βασικών αρχών ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρισμού ανάντη του μετρητή στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού».
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, διαπίστωσαν ότι:
 • Πρόκειται για μια πιλοτική εγκατάσταση ερευνητικού χαρακτήρα μπαταρίας ισχύος 1MW και δυνατότητας αποθήκευσης μέχρι 2MWh.
 • Επειδή η προτεινόμενη εγκατάσταση είναι πιλοτικού χαρακτήρα και η λειτουργία της είναι πολύ περιορισμένης χρονικής διάρκειας, δεν θα επηρεάσει την λειτουργία της αγοράς και του συστήματος. Από τη λειτουργία της, θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα προς όφελος της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος.
 • Η προτεινόμενη εγκατάσταση πιλοτικού χαρακτήρα δεν είναι προς το σκοπό της εμπορικής εκμετάλλευσης και κερδοφορίας από την παροχή υπηρεσιών, αλλά αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την απόδειξη της αποτελεσματικότητας της εφαρμοσμένης πιλοτικής τεχνολογίας προς όφελος της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του συστήματος.
 • Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία των νέων Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής από τον ΔΣΜΚ, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2020.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη τροποποιητικό  Νομοσχέδιο του περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού Νόμου, το οποίο εμπεριέχει πρόνοιες για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη η εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/944.
 • Το προτεινόμενο πιλοτικό έργο δεν αναμένεται να παραβιάσει οποιαδήποτε πρόνοια του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον τομέα του ηλεκτρισμού, καθώς είναι ένα έργο μικρής δυναμικότητας καθαρά ερευνητικού χαρακτήρα, το οποίο δεν επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στην αγορά ηλεκτρισμού.
 • Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου ‘FLEXITRANSTORE’, ο ΔΣΜΚ και ο ΔΣΔ, θα έχουν από κοινού την ευθύνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση του συστήματος αποθήκευσης που θα εγκατασταθεί στον Υποσταθμό Μεταφοράς της Αθηαίνου, ενώ ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση. Η ευθύνη της λειτουργίας και διαχείρισης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ευθύνη της πρώτης αντίδρασης σε περίπτωση μη αναμενόμενης κατάστασης και της άμεσης επικοινωνίας με την εταιρεία ABENGOA INNOVACION SOCIEDAD ANONIMA για την παροχή - σε συντονισμό με όλους τους παρόχους λύσεων - διορθωτικών ενεργειών και αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Επιπλέον, η ΑΗΚ θα είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία του υποσταθμού και άλλων κτηριακών εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης, την υποστήριξη των παρόχων λύσεων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, την εκτέλεση δοκιμών και την ανάθεση των ολοκληρωμένων λύσεων μαζί με τους παρόχους λύσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση του δικτύου.
 • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και οι πάροχοι λύσεων, όπως ABENGOA INNOVACION SOCIEDAD ANONIMA, FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA, SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA, STUDIO ELEKTRONIKE RIJEKA DOO και WING COMPUTER GROUP SRL, θα είναι υπεύθυνοι για την παράδοση, τη διορθωτική συντήρηση (να εκτελέσει τις εγγυήσεις του κατασκευαστή του παρεχόμενου εξοπλισμού σε περίπτωση δυσλειτουργίας) και την απόδοση των τεχνολογιών, του σχετικού εξοπλισμού, των εξαρτημάτων του συστήματος και των υπηρεσιών που παρέχουν. Όλοι θα μοιράζονται την κοινή ευθύνη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να εργάζονται με συντονισμένο τρόπο σε περίπτωση απρόβλεπτης κατάστασης (δυσλειτουργία, ανώμαλη λειτουργία κ.λπ.).
 • Ο ιδιοκτήτης της πιλοτικής εγκατάστασης μέχρι το τέλος του ερευνητικού έργου ‘FLEXITRANSTORE’ θα είναι η εταιρεία ABENGOA INNOVACION SOCIEDAD ANONIMA η οποία είναι εταίρος του έργου. Η ABENGOA INNOVACION SOCIEDAD ANONIMA, θα αποτελεί τον συνδετικό σύνδεσμο μεταξύ των συνεργατών και των παρόχων λύσεων για τον χειρισμό τυχόν μη αναμενόμενων καταστάσεων. Η ABENGOA INNOVACION SOCIEDAD ANONIMA θα διενεργεί ετήσια επιθεώρηση και θα παρέχει το εγχειρίδιο συντήρησης του εξοπλισμού για προληπτική συντήρηση, ως μέρος της ρουτίνας συντήρησης του υποσταθμού.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 24(1)(ι) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 Ν.122(Ι)/2003, τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και αφού εξέτασαν ενδελεχώς τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δώσουν τη συγκατάθεση τους στο ερευνητικό έργο ‘FLEXITRANSTORE’ για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία, στη βάση των υποβληθέντων τεχνικών προδιαγραφών, πιλοτικού συστήματος αποθήκευσης μπαταρίας ισχύος 1MW στον Υποσταθμό Μεταφοράς της Αθηαίνου, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ‘FLEXITRANSTORE’, μέχρι και το τέλος της λειτουργίας του προγράμματος, η οποία αναμένεται να είναι μέχρι το τέλος τους έτους 2021. 
 2. Να ενημερώσουν σχετικά τον συντονιστή του ερευνητικού έργου ‘FLEXITRANSTORE’.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η εν λόγω Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.