Αρ. Απόφασης: 183/2020

Ημερομηνία: 29/05/2020


Θέμα: 1 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής 0,76MWp
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν την πιο κάτω Εξαίρεση από Άδεια:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα για εμπορική χρήση στην εταιρεία L.K. Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,76MWp, στο Φ/Σχ. 45/62, τεμάχιο 181, στην Μαραθούντα, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. H Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.