Αρ. Απόφασης: 182/2017
 
Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2017

Θέμα: ​Έγγραφα και Στοιχεία που πρέπει να Συνοδεύουν τις Αιτήσεις για Χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού με Τελική Κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού


Ανακλήθηκε με την υπ' αριθμόν 373/2021 Απόφαση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη:
  • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017,
  • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004,
  • Τις σχετικές Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου που αφορούν τις Άδειες και Εξαιρέσεις από Άδεια,
  • Την υπ’ αριθμό 04/2017 Ρυθμιστική Απόφαση περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
  • Την υπ’ αριθμό 118/2017 Απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης, οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
  • Το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ θα παραλαμβάνει αιτήσεις για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού,
  • Τα εσωτερικά σημειώματα των Λειτουργών της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 25/08/17 και 30/08/17, αναφορικά με τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ του καταλόγου με τα έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (Παράρτημα Ι)
  2. Ότι οι αιτήσεις για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού θα παραλαμβάνονται μόνο εφόσον συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα και στοιχεία του καταλόγου του Παραρτήματος Ι.