Αρ. Απόφασης: 180/2019

Ημερομηνία: 22/07/2019

Θέμα: Παράβαση Όρων των Υπ’ Αριθμόν Ε1918/2018 και Ε1919/2018 Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής από την Εταιρεία Bioland Project 29 Ltd, Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 27 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Ότι η εταιρεία Bioland Project 29 Ltd έχει παραβιάσει τον όρο 8 των υπ’ αριθμόν Ε1918/2018 και Ε1919/2018 Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής.
  2. Ότι δεν υπάρχει περιθώριο επανόρθωσης της παράβασης του όρου 8 από την εταιρεία Bioland Project 29 Ltd,  καθότι η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έχει ήδη τελεσθεί χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της ΡΑΕΚ.
  3. Όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Bioland Project 29 Ltd, ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,6, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  4. Όπως επιδώσει την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία Bioland Project 29 Ltd.
  5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.